sobota 11. dubna 2015

KYVADLOVÝ VÝVOJ ZÁKONA I : FÁZE „GROTESKA“

Po různých peripetiích s tvořením nového zákona o státním zastupitelství poslal ministr spravedlnosti Robert Pelikán do meziresortního připomínkového řízení jeho předlohu, kterou odborná veřejnost přijímá rozporně. Vstupuji do debaty s tím, že v návaznosti na stanoviska spolku Šalamoun dlouhodobě prosazuji přechod státního zastupitelství na třístupňovou soustavu, aniž bych považoval za nezbytné současně zrušit vrchní soudy. To mi nebrání nesouhlasit s některými detaily předlohy a podporovat poslanecký návrh – sněmovní tisk 432– poslankyně Olgy Havlové, který se s ministerskou předlohou shoduje přijetím třístupňové soustavy státního zastupitelství. V mém zorném poli jsou čtyři významné aktivní osobnosti, ovládající debatu: bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, nyní členka Ústavně právního výboru PS a předsedkyně jeho podvýboru pro justici a soudní samosprávu, její nástupce Robert Pelikán, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Můj osobní postoj není nepřátelský vůči žádnému z nich. V zásadním přístupu ke koncepci uspořádání státního zastupitelství jsem v  rozporu pouze s Helenou Válkovou, což je paradox, protože je mi z nich lidsky nejbližší. Souhlasím ale s řadou jejích dílčích výhrad k ministerské předloze zákona.   

O  potřebě novelizace stávajícího zákona začala mluvit bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká již v r.2006. V r.2010  ODS  využila pobouření veřejnosti a „války žaĺobců“, vyvolaných zásahem Nejvyššího státního zastupitelství do kauzy bývalého místopředsedy vlády Jiřího Čunka, a pustila se do volebního boje s heslem nápravy stavu státního zastupitelství, která měla zahrnovat odvolání Renaty Vesecké, její nahrazení spasitelem s čistýma rukama a přijetí nového zákona o státním zastupitelství. Zrodila se mantra o potřebě prohloubení nezávislosti státního zastupitelství, pod kterou si každý představoval něco jiného: od pouhého zajištění neodvolatelnosti nejvyššího státního zástupce až po fundamentalistické usilování o ústavněprávní začlenění státního zastupitelství do soustavy orgánů státní moci jako jejího čtvrtého sloupu, podřízeného přímo pánubohu.

Předloha nového zákona se zrodila převážně na půdě Nejvyššího státního zastupitelství po vystřídání „hříšnice“ Renaty Vesecké „spasitelem“ Pavlem Zemanem. Ze slabého postavení nejvyššího státního zástupce, odděleného od hlavní masy státních zástupců vrchními státními zastupitelstvími, velké změny v chování soustavy státního zastupitelství nemohl provádět. Nemohl tedy splnit očekávání, vkládaná v jeho příchod jako spasitele. Řešení se našlo v přechodu na třístupňovou soustavu státního zastupitelství vypuštěním vrchních státních zastupitelství jako nadbytečného stupně. K tomu se v souladu s dobovými evropskými trendy přidal jako další prvek záměr zřídit speciální úřad pro potírání závažné majetkové a hospodářské trestné činnosti a korupce. V případě přijetí zákona by Česká republika byla jedním z posledních evropských států, který „speciál“ zřídí.

Propuštění předlohy zákona do legislativního procesu se ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi kvůli odporu tehdejšího předsedy vlády Petra Nečase nedařilo. Uspěl až jeho nástupce Pavel Blažek, jenž ji protlačil do prvního čtení ve Sněmovně. Pak padla vláda a jeho socialistická nástupkyně Marie Benešová vzala návrh zpět.

Vládní koalice, vzešlá z voleb r.2013, vepsala vytvoření nového zákona o státním zastupitelství do svého programu. Ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO) nezbylo, než se do úkolu pustit. Na předlohu z r.2013 ale nenavázala. Šla vlastní cestou, která znamenala další strukturální oslabení vlivu nejvyššího státního zástupce na chod soustavy. Zahrnovala zachování současných vrchních státních zastupitelství, „vykastrovnaých“ převedením současných odborů pro závažnou majetkovou a hospodářskou trestnou činnost do dvoustupňového speciálního státního zastupitelství. S touto koncepcí tvrdě narazila na semináři, který proběhl 14.listopadu 2014 v Poslanecké sněmovně. Přepracování návrhu již nestihla, protože byla ze své funkce vypuzena a nahradil ji dosavadní 1. náměstek Robert Pelikán.

Předloha, kterou nyní představil Robert Pelikán, se vrací k principům Blažkova sněmovního tisku č. 1054/0 z r.2013 a počáteční mediální ohlasy na ni byly příznivé. Jejím předložením ale historie snah o vydání nového zákona o státním zastupitelství nabývá povahu grotesky, neboť její předkladatel ještě v prosinci r. 2014 v rozhovoru s Bohumilem Pečínkou ze 4.prosince 2014 ve 49. čísle Reflexu hájil koncepci odsunutí nejvyššího státního zastupitelství do polohy převážně metodického orgánu bez možnosti zasahovat do živých kauz, zachování vrchních státních zastupitelství a zřízení dvoustupňového „speciálu“. Vyslovil v té souvislosti názor, že „decentralizované soustavy jsou imunnější vůči zásahům zvnějšku i zevnitř. Naproti tomu centralizovaná soustava bývá efektivnější, ale když někdo vynaloží dostatečné prostředky k útoku na centrum, může zničit celou soustavu“. Na podporu svého názoru uvedl příklad decentralizovaného internetu, kterýfunguje možná špatně, ale zato pořád“. Jako důkaz životnosti decentralizovaných soustav nezávislých jednotek, dobrovolně se podřizujících společnému ideovému záměru, mohl stejně tak dobře uvést al Kajdu. Neuvažoval ale nad tím, zda organizační a řídící struktura tohoto typu je vhodná pro úřad, který žije v každodenní symbióze s vysoce centralizovanou  policií a dalšími ozbrojenými sbory.

Na to, aby mohl předložit současný návrh zákona, musel Robert Pelikán provést názorový veletoč opuštěním principů, na kterých stavěl ještě před krátkou dobou. Netuším, co ho k tomu přimělo. Není to ostatně ani tak důležité jako zjištění, že stejný vývoj neprodělali všichni dřívější zastánci zachování vrchních státních zastupitelství a odpůrci zřízení „speciálu“. Záhy po počátečním jásotu se začaly ozývat kritické hlasy, jejichž nositele nelze přehlížet. Jako příklad uvádím účastníky 8. Rozmluv na Hanspaulce  pořádaných bývalým prezidentem Václavem Klausem, či předsedu České advokátní komory Martina Vychopeně.  Za nejvýznamnější ale považuji rozhovor  exministryně Heleny Válkové pro Právo ze dne 11.dubna 2015, a to nejen pro jeho propracovanost, ale také kvůli jejímu postavení členky Ústavně právního výboru PS a předsedkyně jeho podvýboru pro justici a soudní samosprávu, které jí dává možnost, aby schvalovací proces zákona účinně narušovala. Na okraj jako zajímavost poznamenávám, že uvedeným vystoupením se paní exministryně stala disidentkou ve své straně.

Jistá  část odpůrců přechodu na třístupňovou soustavu státního zastupitelství uznává, že státní zastupitelství není v optimální kondici a její uplatnění by přispělo ke zvýšení efektivity řízení soustavy. Uskutečnění změny bez současného zrušení vrchních soudů ale považují za nesystémové a chtěli by k němu přikročit až v souběhu s reformou justice.

Jako laik s praxí účastníka snad stovek neúspěšných stížností na postup státního zastupitelství a desítek neúspěšných podnětů ke kárnému řízení se státními zástupci soudím, že pramenem nechuti k okamžitému přechodu na třístupňovou soustavu je mechanický přístup k problému.

Připustíme-li, že činnost státního zastupitelství v jeho současné podobě vede k   většině důvodných stížností, jejichž předkladatelům stát vyplácí odškodnění za škody, způsobené nesprávným úředním postupem, pak musíme mít zájem na tom, aby  cesty ke zlepšení úrovně řízení tohoto úřadu byly radikální a co nejkratší. Vzhledem k tradiční nezpůsobilosti politických stran zajistit stabilitu řízení resortu spravedlnosti může odkládání až na dobu reformy justice, při které by měly zaniknout vrchní soudy, odsunout změny ve státním zastupitelství o řadu let. Pokud se dosáhlo zásadní shody na budoucím třístupňovém uspořádání, zákon by se měl dopracovat a přijmout.

Základní chybou odpůrců rušení vrchních státních zastupitelství, ale i tvůrců ministerské předlohy zákona je přesvědčení, že nejdůležitější složkou činnosti státního zastupitelství je zastupování veřejné žaloby před soudem. Odtud odvozují axiom o nutnosti přičlenění organizační složky státního zastupitelství ke každému soudu. Chápou struktury soudnictví a státního zastupitelství mechanicky. Považují vrchní soudy za třetí stupeň soustavy a chtějí pro ně státní zastupitelství třetího stupně, které jim reforma bere. Ve skutečnosti máme dvě souběžné dvoustupňové soustavy obecných soudů: nižší, s okresními soudy v postavení 1.stupně a s odvolacími senáty krajských soudů jako 2. stupněm,a vyšší, s prvostupňovými senáty krajských soudů v postavení 1.stupně a s vrchními soudy jako 2.stupněm. Nejvyšší soud ČR jako soud pro mimořádné opravné prostředky stojí nad oběma soustavami. Není žádný důvod, proč by u vrchních soudů jako soudů 2. stupně nemohli intervenovat státní zástupci ze státního zastupitelství 2.stupně se shodným sídlem.  Naproti tomu jednotlivé stupně státního zastupitelství jsou propojeny řídícími úkony a zpětnou vazbou od okresů   až po Nejvyšší státní zastupitelství.

Odpůrci rušení vrchních státních zastupitelství pomíjejí předsoudní fázi trestního řízení, která je neveřejná, zahrnuje součinnost s ozbrojenými sbory. V ní dochází k největší části pochybení, poškozujících účastníky trestního řízení. Proto jim uniká naléhavost potřeby zdokonalování řízení státního zastupitelství, jehož současná struktura řízení tomu překáží: odříznutí nejvyššího státního zástupce od základní masy státních zástupců zřízením vrchních státních zastupitelství znamená porušení zásady závazného souladu mezi úkoly, odpovědností,  pravomocí a kontrolou. Pokud se v této souvislosti ozývají námitky proti svěření příliš velké moci do rukou nejvyššího státního zástupce, namítám, že v převažující části Evropy působí centralizované prokuratury, v nichž je generální prokurátor nejvyšším představeným všech prokurátorů. Vedle toho v Rakousku, v kterém rovněž působí státní zastupitelství, je hlavou státního zastupitelství ministr spravedlnosti, jemuž jsou přímo podřízeni zemští státní zástupci. Neslyšel jsem o žádném případu zneužití moci generálním prokurátorem, nejvyšším státním zástupcem či ministrem spravedlnosti. Argumentace nutností zbavit se pozůstatků vlivu sovětské prokuratury je scestná, protože kolébkou prokuratury je Francie a zneužívání prokuratury ve státech sovětského bloku bylo jedním z projevů komunistické diktatury, která již zanikla. Z tohoto hlediska podporuji pouze myšlenku zlomení moci bývalých komunistických prokurátorů a vojenských prokurátorů, soudců a vojenských soudců, kteří  dosud zaujímají velkou část vedoucích pozic ve státním zastupitelství. Rozpuštění vrchních státních zastupitelství bude prospěšné i z tohoto hlediska.

V každém případě je nutné počítat s tím, že přijetí nového zákona o státním zastupitelství není automaticky zajištěno dohodou koaličních stran. Navíc jsem přesvědčen, že jeho „protlačením“ v předložené podobě za cenu „převálcování“ opozice by vedlo k velkým škodám: na předloze je dost věcí, které vyžadují úpravu. Přišel čas na veřejnou debatu a přesvědčování odpůrců.


  

Žádné komentáře:

Okomentovat