čtvrtek 14. prosince 2017

ON-LINE PETICE ZA ZASTAVENÍ TÝRÁNÍ OBŽ. SHAHRAMA ABDULLAHA ZADEHA

Brněnské soudy nestandardními postupy týrají obž. Shahrama Abdullaha Zadeha pokračujícím držením ve vazbě, ačkoli Krajský soud v Brně přijal kauci 150 milionů Kč za jeho propuštění.

  Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze CHAMURAPPI z.s. Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m IČ: 065 89 138 =================================================  
Poslanecká sněmovna Petiční výbor, Sněmovní 4 118 26  Praha 1  
PETICE ZA ZASTAVENÍ TÝRÁNÍ OBŽ. SHAHRAMA ABDULLAHA ZADEHA POKRAČOVÁNÍM VAZBY

 Vážené dámy a pánové,  
obracíme se na Vás s žádostí, abyste využili svých kontrolních pravomocí a navázali na činnost svých předchůdců, kteří se na společných zasedáních Stálé komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS zabývali nezákonnými postupy PČR a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v přípravném řízení trestním proti obv.MUDr. Shahramu Abdullahu Zadehovi, občanu ČR íránské národnosti. Jejich jednání vyústilo do usnesení č. 33 a 34 a v této souvislosti pan ministr spravedlnosti přislíbil vyvození důsledků (na okraj: odpovědný dozorový státní zástupce JUDr. Michal Galát byl potrestán pouze písemnou výtkou).   Zmíněný státní zástupce JUDr. Michal Galát se pak v souvisejícím vazebním řízení dopustil dalšího nezákonného jednání, za které na něj podal vrchní státní zástupce v Olomouci kárnou žalobu s návrhem na dočasné snížení platu.   Okolnost, že dozorový státní zástupce čelí v přípravném řízení kárnému postihu, je velmi neobvyklá, dva postihy najednou jsou zcela mimořádný úkaz.   Žádáme Vás, abyste se zabývali pokračujícím krácením práv zmíněného obviněného ze strany  státních zástupců VSZ Olomouc a s nimi spolupracujících  soudců Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně, které se projevuje jeho týráním nadužíváním vazby.   Vycházíme z názoru, že základním kamenem trestního práva je presumpce neviny. Na obviněného se má proto pohlížet až do rozsudku jako na nevinného a jeho práva mají být maximálně šetřena. Prověřování podezření má obviněného  zatěžovat jen v nejnutnějším rozsahu. Vazba je hlubokým zásahem do základních práv občana podle Listiny základních práv a svobod a je proto mimořádným opatřením, ke kterému se má sáhnout jen v případě krajní nezbytnosti a v nejmenším možném rozsahu. Při hodnocení důvodnosti uvalení vazby by se mělo přihlížet i k jejím dopadům na rodinu obviněného.   MUDr. Shahram Abdullah Zadeh nebyl dosud odsouzen za žádný trestný čin, takže se na něj nepochybně vztahují výše uvedené úvahy. Je obžalován ve dvou trestních kauzách. U Krajského soudu v Brně probíhá trestní řízení sp.zn. 46 T 5/2015, v němž jej žalobce viní z účasti na daňových podvodech se škodou 2,5 miliardy Kč ( z toho 2,25 miliard vzniklo v době vyšetřování pod dohledem dozorového státního zástupce). Řízení běží třetím rokem, ale rozsudek je zatím v nedohlednu. U Městského soudu v Brně probíhá řízení  sp.zn. 3 T 151/2017, v němž jej žalobce viní z ustavení zločineckého uskupení, které se mělo zabývat obstaráváním podkladů pro ovlivňování svědků v kauze Krajského soudu v Brně sp.zn. 46 T 5/2015. Uskupení měl založit z vazby a jeho hlavními „dodavateli“ byli spolupracovníci PČR, kteří dostali za dodaná písemná svědectví vysoké odměny, jež odevzdali PČR. Dodáváme, že pan obžalovaný měl možnost zakoupená svědectví použít, když vypovídal devět dní před soudem, ale nikdy je nezmínil.   Nezabýváme se předjímáním výsledků obou řízení, protože v souladu s presumpcí neviny trváme na názoru, že bez ohledu na možné pozdější odsouzení má obžalovaný nárok na zacházení v souladu s právem a s dobrými mravy.   V souvislosti s řízením Krajského soudu v Brně sp.zn. 46 T 5/2015 strávil pan obžalovaný 22 měsíců ve vazbě. Krajský soud jej propustil na svobodu 1.2.2016 po složení rekordní kauce 150 milionů Kč. Kauci složili členové rodiny a přátelé.  Ještě na dvoře věznice byl ale na pokyn státního zástupce KSZ Brno JUDr. Jiřího Kadlece zadržen policií, dodán do cely předběžného zadržení a předveden před senát Krajského soudu v Brně s návrhem na uvalení předběžné (tj. časově neomezené) vazby. Státní zástupce tím vyšel vstříc zájmu teheránské prokuratury o jeho vydání do Íránské islámské republiky k tamnímu trestnímu stíhání, a to s vědomím, že MUDr.  Shahram Abdullah Zadeh jako občan ČR nesmí být vydán bez svého souhlasu a nemá tedy důvod vyhýbat se vydávacímu řízení. Tento postup byl šokující pro postiženého, jeho rodinu a přátele. Nicméně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 4.2.2016 č.j. 11Nt 201/2016  návrh na uvalení vazby zamítl jednak proto, že pro něj nebyly věcné a právní důvody, ale také proto, že kauce, složená v rámci řízení Krajského soudu v Brně sp.zn. 46 T 5/2015, je pojistkou proti možnému útěku obviněného i v každém dalším řízení.   Dne 2.12.2016 byl MUDr. Shahram Abdullah Zadeh znova zadržen policií a dne 4.12.2016 na něj Městský soud v Brně  pod č.j. 70 Nt 3635/2016 uvalil vazbu útěkovou, koluzní a předstižnou. Lhůta pro uvalení koluzní vazby již vypršela. Dozorový státní zástupce JUDr. Michal Galát svévolně prodloužil trvání koluzního režimu o několik týdnů bez odpovídajícího souhlasu vazebního soudu, a to v době, kdy všichni spoluobvinění již byli vyslechnuti. Zasáhl tím do rodinného života pana obžalovaného, neboť manželé Zadehovi museli strpět přítomnost policistky při návštěvách déle, než bylo ze zákona nutné. Za  to se dočkal kárné žaloby.     V dalším vývoji Městský soud v Brně rozhodl dne 11.4.2017 pod č.j. 70 Nt 1910/2017 o propuštění pana obviněného na svobodu. Poukázal m.j. na vysokou kauci, která působí jako pojistka proti útěku pana obviněného. Připustil, že existuje jisté nebezpečí pokračování trestné činnosti pana obviněného, ale je tak malé, že lze vazbu nahradit mírnějším opatřením. K stížnosti dozorového státního zástupce JUDr. Michala Galáta Krajský soud v Brně jako soud stížnostní zrušil  toto rozhodnutí dne 25.5.2017 pod č.j.  9 To 171/2017 s tím, že důvody pro uvalení vazby útěkové a předstižné dosud trvají. Soud vyslovil názor, že kauce byla složena v jiném řízení a nemá proto v této věci účinnost pojistky proti útěku. Na rozdíl od Městského soudu v Brně hodnotil přísněji možnost pokračování trestné činnosti pana obviněného a shledal tedy důvodnost i vazby předstižné.   Toto právní hodnocení se od té doby opakuje ve všech rozhodnutích ve vazebním řízení. Trvá tak zvláštní situace, v které jeden senát Krajského soudu v Brně uznal, že rekordní kauce, složená v jednom řízení, je pojistkou proti útěku i v jiném případě, zatímco jiný senát téhož soudu ji za pojistku v jiné kauze neuznává.   Patrně by bylo na místě, aby k této věci vydal sjednocující stanovisko Nejvyšší soud ČR, ke kterému by se problém mohl dostat pouze cestou stížnosti ministra pro porušení zákona. Je zřejmé, že útěk nebo maření trestního stíhání ve věci Městského soudu v Brně by vedl k propadnutí kauce, složené u Krajského soudu v Brně, účinnost kauce jako pojistky je tak nezpochybnitelná.   Rozdílnost postojů dvou senátů téhož soudu k jedné právní otázce nelze mechanicky hodnotit jako projev soudcovské nezávislosti. V případě, že by pan obžalovaný uprchl po propuštění ze současné vazby, kauce propadne státu stejně, jako kdyby porušil podmínky jejího vydání v kauze Krajského soudu v Brně. Názorová nezávislost soudu není licencí na nedbání logiky, popření zdravého selského rozumu a dobrých mravů.  Městský  soud v Brně ale v usnesení z 1.11.2017 kauci naopak hodnotí jako doklad o dobrých finančních poměrech pana obžalovaného, které by mu usnadnily v případě útěku život, a hodnotí ji proto jako faktor, zvyšující riskantnost jeho propuštění na svobodu.   Připadá nám naivní představa, že by pan obžalovaný mohl pokračovat v nakupování svědeckých prohlášení, když všichni horlivci, kteří mu k nim pomáhali, prošli vazbou a jsou jeho spoluobžalovanými, a mimo zájem orgánů činných v trestním řízení stojí pouze spolupracovníci policie, kteří si za špinavou práci nechali zaplatit a peníze odvedli policii.   Za daných okolností nám pokračující držení pana obžalovaného ve vazbě po vypršení lhůty vazby koluzní připadá jako nadbytečné a hodnotíme je jako účelové týrání. Standardní postupy obhajoby proti tomuto způsobu zacházení s panem obžalovaným nevedly k výsledku, protože místní orgány zřejmě hodlají držet jak 150 milionů Kč na účtě, tak beneficienta kauce za mřížemi. Proto se v nouzi obracíme na Poslaneckou sněmovnu s podnětem, aby se v rámci výkonu kontrolní pravomoci zabývala zvláštními postupy orgánů činných v tomto trestním řízení.   Petici předkládá petiční výbor členů spolku Chamurappi z.s. ve složení Marie Jedličková, Ing. Zdeněk Jemelík,  Mgr. Jarolím Klabník a Romana Smékalová. Petici současně dáváme na vědomí veřejné ochránkyni práv a veřejnosti.                
Petice je dostupná také na soukromém bloggu Ing. Zdeňka  Jemelíka http://www.jemelikzdenek.cz a na facebookových stránkách spolku Chamurappi z.s. https://www.facebook.com/provokace     Se srdečným pozdravem Ing. Zdeněk Jemelík, předseda spolku CHAMURAPPI z.s.   Na vědomí : Veřejná ochránkyně práv Údolní 39 Brno, 602 00                                                      _____________________________________________________________________

Tel.+420-606410226,+420-776651095     ICQ 245-583-151               skype: JemelikZdenek

E-mail:  jemelikzdenek@chamurappi.eu; jemelikzdenek@chamurappi.e


Ing.Zdeněk Jemelík, Chamurappi z.s., jemelikzdenek@chamurappi.eu + 3 členové petičního výboru    Contact the author of the petition

OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook

Žádné komentáře:

Okomentovat