neděle 2. října 2022

DRUHÝ TÝDEN V KAUZE NAGYOVÁ-BABIŠ

Po druhém týdnu procesu s obžalovanými Janou Nagyovou a Andrejem Babišem se posunulo mé poznání dál. V mezidobí mezi 5. a 6. dnem jsem stihl prostudovat obžalobu, kterou jsem po dvouměsíčním usilování navzdory bojkotu ze strany obhájců nakonec přece jen  získal, byť se zpožděním. 

Ve čtyřech dnech druhého týdne vyšly najevo nové podstatné skutečnosti. Především je zřejmé, že podnikatelský záměr na vybudování víceúčelového zařízení, dnes známého jako Čapí hnízdo, byl velmi složitý, z ekonomického hlediska riskantní a vyvíjel se chaoticky od prvního pocitu nevole Andreje Babiše při čekání ve frontě před vstupem do zoologické zahrady do své konečné podoby déle než dva roky a naplnění dosáhl až kolaudací v r. 2010. Odmítám věřit žalobci, že Andrej Babiš podstoupil všechny krkolomnosti s počátečním úmyslem po letech si sáhnout na dotaci, která ostatně nebyla pro realizaci projektu podstatná. Důvody, proč odloučil projekt od Agrofertu a oddělil jej od něj organizačně i majetkoprávně, jsou jiné, většinou v obžalobě popsané a nyní i svědecky doložené. Z toho myšlenkového chaosu vystupuje obž.Andrej Babiš jako člověk, zakotvený v rodině, občas ovlivňovaný zájmy manželky a dětí. 

V této souvislosti se mi vybavuje přísloví „komu pánbůh, tomu všichni svatí“: nejen, že společnost Farma Čapí hnízdo (dále jen FČH) získala dotaci, na kterou neměla nárok, ale vysoký úvěr, který tak malá firma bez podnikatelské historie získala od jedné z největších světových obchodních bank HongKong Shanghai Banking Corporation (dále jen HSBC)se zcela vymyká z jejích obchodních zvyklostí. Není ale za tím nic nekalého: za úvěr ručil Agrofert a banka měla zájem získat jej jako bonitního zákazníka, s nímž by mohla uskutečnit i další obchody. 

Ještě zajímavější je odhalení základního důvodu pro nepřiznání dotace, o němž se dříve nemluvilo, ale upozornil na něj svědek: dotace byly určeny pro společnosti, které nejméně dva roky  podnikaly v oboru cestovního ruchu. Společnost FČH byla zapsána do obchodního rejsříku 20.února 2008, žádost o dotaci podala 28.února 2008 a k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s příslušným státním orgánem došlo 15. října 2008 na straně FČH a 22. října 2008na straně státu. Vzhledem k tomu, že FČH nepodnikala vůbec, natož dva roky v cestovním ruchu, a odpovídající minulostí se nemohla pochlubit ani společnost ZZN Prostějov, z které FČH vznikla, kladné rozhodnutí, rychlost a vstřícnost řízení přímo vyrážejí dech. 

Není pochyb o tom, že obž. Jana Nagyová byla skvělá odbornice, která o této vadě žádosti určitě věděla. Jde o vadu, kterou by možná viděl i slepec, ale státní orgán ji velkoryse přehlédl. Nabízí se otázka, jaké magie paní obžalovaná použila, aby „zastřela zrak“ státu. Ale dále se táži, zda lze podvést někoho, kdo se chce nechat podvést. A má být někdo trestán za to, že „podvedl“ někoho, kdo se z jakýchkoli důvodů chtěl nechat podvést? Dokazování před soudem zatím k objasnění těchto důležitých otázek nesměřuje. Z toho, co mi je o věci známo, jako laik podezírám komisaře Nevtípila ze snížené schopnosti periferního vidění. Díval se jen přímo na cestu, vedoucí k odeslání obou obžalovaných „do tepláků“, a do  křoví a hloží po stranéch nenahlédl. Dozorový státní zástupce tam raději nahlížet nechtěl a trestní stíhání zastavil. Je to moudrý muž.   

Přesto si jako laik myslím, že na lavici obžalovaných nesedí všichni, kdo za „obdarování“ FČH nesli odpovědnost. Nedovedu si ale představit, že by dnes bylo reálně možné rozšíření vyšetřování činu, který proběhl v letech 2008-2009. 

Pro úplnost uvádím, že jako laik nesouhlasím s názorem žalobce, že smyslem zřízení akciové společnosti FČH bylo zastření skutečnosti, že obž. Andrej Babiš byl skrytým majitelem společnosti.  Akcie mají vlastnosti, dané zákonem, které způsobují, že vlastníkem jsou držitelé akcií. Ostatně z dokazování vyplývá, že společnost FČH měla obvyklé správní orgány akciové společnosti, v nichž obž. Andrej Babiš nezasedal a neměl vůči jejich členům nadřízené postavení. 

Podotýkám, že toto vše se odehrálo dávno před tím, než se  obž. Andrej Babiš domohl politické moci. Zato trestní oznámení podal neznámý dobrodinec rok poté, co se pan obžalovaný stal místopředsedou Sobotkovy vlády a ministrem financí. Politická motivace je nasnadě. 

Po vyplacení dotace stát kontroloval svými orgány, zda FČH nakládá s přidělenými prostředky podle pravidel. Dokonce FČH i pokutoval, aby pak pokuty prominul. Ale až v r. 2018, tedy po devíti letech od vyplacení dotace, zjistil, že dotace neměla být udělena, a vyzval nástupnickou společnost Imoba k vrácení peněz. Což se stalo. V té době byl již obž. Andrej Babiš předsedou vlády. Nebylo typické pro jeho „postavení ve střetu zájmů“, že odebrání dotace nezabránil? 

Ze shodné výpovědi obž. Jany Nagyové a svědka před soudem vyžádání dotace byl její nápad. Přišla s ním v době, kdy obž. Andrej Babiš váhal mezi prodejem problematického projektu a jeho darováním členům rodiny. Nabízí se otázka, zda pan obžalovaný věděl o dotačních  pravidlech tolik, aby si mohl uvědomit, že paní obžalovaná chce žádat o něco, na co FČH nemá nárok. Není také jisté, zda měl pan obžalovaný možnost a popř. povinnost zastavit obž. Janu Nagyovou. On sám tvrdí, že o ničem nevěděl, a obž. Jana Nagyová jej „netopí“. 

Zajímavý postoj zaujal žalobce. O nenaplnění podmínky dvou let podnikání v oblasti cestovního ruchu se sice v obžalobě  na str. 11 zmiňuje, ale dále se tím nezabývá. Zato v bodu 49 stostránkové obžaloby z 21.března 2022 uvádí: „Pro posouzení trestného jednání obviněných je základní otázkou po objektivní stránce, zda byla společnost FČH v době podání žádosti o dotaci nezávislým malým či středním podnikem a byla oprávněna o poskytnutí dotace žádat, či nikoliv, a po subjektivní stránce, zda obv. Ing. Nagyová, Ph.D., a obv. Ing. Babiš věděli, že společnost FČH o dotaci žádat nemůže a obv. Ing. Nagyová, Ph.D., tak úmyslně uvedla nepravdivé údaje, příp. podstatné údaje zamlčela v úmyslu opatřit neoprávněně pro společnost FČH dotaci, přičemž tyto údaje byly způsobilé k tomu, aby měly vliv na rozhodnutí poskytovatele dotace o poskytnutí či neposkytnutí dotace, a zda se obv. Ing. Babiš tohoto jednání nějakým způsobem úmyslně účastnil.“ Dále pak již žalobce obšírně rozvádí tvrzení, že FČH nezapadala do kategorie malých či středních podniků, které měly nárok na dotaci. 

Nemám k disposici kopii žádosti a čestného prohlášení (bez pomoci obžalovaných či obhájců nemám možnost je získat) , takže nemohu posoudit, zda se obž. Jana Nagyová pokusila přesvědčit příslušný státní orgán, že FČH podniká dva roky nebo i déle v oblasti cestovního ruchu, ani nemohu zjistit, jakým způsobem, a zda vůbec zastřela závislost FČH na Agrofertu.

Tím ovšem žalobce otevřel otázku, o kterou se mohou obžalovaní a obhájci přetahovat se stranou žalobní právnicky i filozoficky hodně dlouho. Znám obhájce osobně z jiných kauz. Právníci jejich „kalibru“ ovládají technologii řádných a mimořádných opravných prostředků nadstandardně, takže v případě, že senát Jana Šotta obžalované odsoudí, řízení může pokračovat i několik let. 

Druhý týden hlavního líčení v této věci se překrýval s druhým kolem voleb do Senátu. Obž. Jana Nagyová se probojovala do druhého kola, v němž byla protikandidátkou proti senátorovi Miloši Vystrčilovi, současném předsedovi Senátu. Jako soupeř byl „těžká váha“, takže bylo na místě při pokusu o jeho porážku vyvinout nejvyšší možné úsilí.  Hnutí ANO jí poskytlo vydatnou podporu, částečně i za účasti obž. Andreje Babiše. Ona sama ale opustila soudní síň jen 29. září 2022 odpoledne. Pravděpodobně by náskok senátora Miloše Vystrčila stejně nepřekonala, ale na závěru, že pro své zvolení neudělala vše, co mohla, to  nic nemění. Nemění to  také nic na mém názoru, že načasování začátku hlavního líčení bylo vzhledem k politické angažovanosti obžalovaných nešťastné. Právo být zvolen je ústavně právně chráněné. 

V celém dosavadním průběhu se nevynořila jedna otázka, kterou by se měl soud zabývat: převažuje v tomto příběhu škodlivost podvodného jednání v dotačním řízení nad společenskou prospěšností vybudování víceúčelového zařízení Čapí hnízdo ? 

Zajímavostí, která stojí za zmínku, je dodatečné zvýšení počtu jednacích dnů přidáním čtvrtého bloku jednání se zahájením 19. prosince 2022. Obžalovaní budou mít díky soudu neobvyklé „veselé Vánoce“, a to bez ohledu na to, co  se v tomto bloku odehraje. 

Hlavní líčení bude pokračovat ve dnech 17.-21.října 2022

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

pátek 30. září 2022

DEVÁTÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Dne 30.září 2022  proběhlo hlavní líčení v kauze Nagyová-Babiš za účasti obž. Jany Nagyové. Z počátku byl přítomen i obž. Andrej Babiš, ale po přestávce v 10:15 se do soudní síně  nevrátil. Jeho nepřítomnost povolil senát usnesením.

Dostavilo se pět předvolaných svědků, ale hned první z nich využil svého práva k odmítnutí výpovědi a za šest minut od zahájení líčení opustil  soudní síň. Důvod měl pochopitelný: je účastníkem jiného živého trestního řízení, které se týká společnosti Farma Čapí hnízdo.

Druhý svědek důvod k odepření výpovědi neměl. Od r.2010 byl předsedou představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo. Nyní je členem představenstva společnosti Imoba. Seznámil se s obž. Janu Nagyovou někdy v období 2011-2013. Obž. Andreje Babiše vídal při příležitosti různých akcí, které se konaly v objektech farmy. Měl povinnost předkládat ROPu každý rok zprávy o plnění dotačního titulu. V jedné z nich byly nějaké vady, jejichž nápravu řešil na ROPu spolu s obž. Janou Nagyovou. Jinak s ní nepřicházel do  styku. Za úspěch svého působení považuje plnění dotačního programu.

Popisoval obchodní činnost společnosti Farma Čapí hnízdo, zejména reklamní činnost a společenské akce pro cizí firmy, školy a další. Zajišťoval dostavbu areálu.

Ve funkci předsedy představenstva skončil při fúzi společnosti s Imobou. Nevěděl, kdo jsou akcionáři. Do činnosti mu nezasahoval obž. Andrej Babiš, ani obž. Nagyová.

Na dotaz předsedy senátu vysvětlil, jakou funkci měl objekt, označovaný jako Vila. Pronajímali jej různým zájemcům a posléze si jej pronajal Agrofert. Dále vysvětlil náplň činnosti Agrofertu jako partnerské firmy. V době, kdy nastoupil, již všechny činnosti běžely a byly k nim uzavřeny smlouvy. Agrofert vedl jako službu pro Farmu Čapí hnízdo její účetnictví.

Předseda senátu svědka navedl k vyprávění o pracovních stycích s finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou. Když vyslovil domněnku, že finanční ředitelka Agrofertu nemohla mít zájem o finanční pomoc cizí společnosti (tj. Farmě Čapí hnízdo), povstali oba advokáti Bartončíkové s protestem, označujícím jeho výroky za spekulaci soudu.

Na dotaz  předsedy senátu svědek odpověděl, že zná i paní Moniku Babišovou, spolupracoval s ní jako s designerkou. Neví v podstatě nic o působení obž. Andreje Babiše v čele společnosti Imoba. Po jeho odchodu do politiky pan obžalovaný „zmizel z jeho světa“.

Převážně popisoval vnitřní chod firmy.  Krátkou poznámkou jej doplnila obž. Jana Nagyová.

Jeho vystoupení trvalo zhruba 50 min. Z hlediska posuzování viny obžalovaných byl tento výslech podle mého laického úsudku neutrální.

Zhruba dvacet minut do příchodu dalšího svědka vyplnil předseda senátu čtením protokolu z přípravného řízení o výslechu svědka, jehož osobní vystoupení žalobce nepožadoval.

Svědek se přihlásil k známosti s obž. Janou Nagyovou, s kterou nejdříve jednal o možnosti působení jako konzultant pro společnost Farma Čapí hnízdo ve věcech cestovního ruchu. Poskytl několik bezplatných konzultací.  Později dostal nabídku, aby nastoupil jako ředitel Čapího hnízda. Nabídku přijal. Asi po roce se stal předsedou představenstva. Za jeho působení došlo ke kolaudaci objektu. Po dosažení plného provozu v cestovním ruchu považoval svou misi za ukončenou a ze společnosti odešel. Čapí hnízdo považuje za unikátní projekt v oblasti cestovního ruchu. Setkal se několikrát s obž. Andreje Babišem, a to výlučně pracovně jako s představitelem partnerské organizace Agrofert. Partnerství spočívalo hlavně v úvěrování firmy. Bez partnerství by nebylo možné areál Čapího hnízda udržet v provozu. Nezná Andreje Babiše ml., ale Adrianu Bobekovou ano. Moniku Babišovou potkal jen ve společnosti pana obžalovaného. Hlásil se k znalosti i dalších vedoucích činitelů společnosti Farma Čapí hnízdo. Toto svědectví obsahuje řadu detailních informací o dění ve firmě, které jsou dle mého laického úsudku jako celek bezvýznamné.

Třetí svědek zná oba obžalované zejména ze sdělovacích prostředků, obž. Andreje Babiše z výstavby Čapího hnízda. Ve firmě Farma Čapí hnízdo působil v letech 2006-2007 jako stavební dozor pro investora. Zná i činitele, kteří se účastnili kontrolních dní na stavbě. Neví nic o dotacích. Osobně nezná nikoho z rodinných příslušníků obž. Andreje Babiše. Znal i tři předsedy představenstva, kteří se postupně v této funkci vystřídali. Obž. Andreje Babiše viděl na kontrolních dnech velmi zřídka, ale „více než jednou“. Stejně jako jiných svědků se jej předseda senátu ptal na objekt Vila, jímž je zřejmě posedlý. Svědek neví nic o tom, že by obž. Andrej  Babiš měl o objekt speciální zájem. Poskytl ještě několik nezajímavých odpovědí na nezajímavé otázky žalobce a advokátů a po půlhodině od začátku opustil soudní síň. Po skončení jeho výpovědi ji krátce doplnila obž. Jana Nagyová.

Vystřídal jej svědek, který je profesí ornitolog, jehož tehdejší předseda představenstva přizval, aby pomohl   se zabezpečením čapího hnízda při zbourání a nové výstavbě komína. Později ještě konzultoval výstavbu zoo koutku. V té souvislosti se seznámil s obž. Andrejem Babišem, který se velmi zajímal o budování zařízení pro zvířata. Stal se členem dozorčí rady, ale v podstatě se na její činnosti nepodílel. Když do zoo koutku přibyly lamy a lemuři, kteří nejsou součástí naší fauny, ztratil zájem. Poznal i paní Moniku a menší děti. Jeho výpověď doplnila krátkou poznámkou obž. Jana Nagyová, se kterou se rovněž znal. Poznala jej kdysi v souvislosti s jeho činnosti v oboru ochrany zvířat a doporučila jej předsedovi představenstva. Své vystoupení zvládl zhruba za 10 min.

Jako poslední předstoupil před soud  bývalý provozní ředitel Farmy Čapí hnízdo, jenž nezná obž. Janu Nagyovou a obž. Andreje Babiše zná z jeho příležitostných návštěv areálu. Později přešel do společnosti Imoba, odkud odešel v r.2018. Byl členem představenstva Farmy Čapí hnízdo do fúze s Imobou. Provozní věci nikdy neřešil s obž. Andrejem Babišem.Provozním ředitelem farmy zůstal i po fúzi. Věnoval se pouze provozu, takže o úvěrech, dotacích, vztazích k Agrofertu , struktuře akcionářů, důvodech fúze s Imobou nic neví. Zúčastnil se valných hromad, na nichž podával zprávy. Nezná starší děti obž. Andreje Babiše, ale jeho manželku Moniku a menší děti ano. Ví, že rodina Babišova bydlela v objektu Vila. Pamatuje si, že Farma Čapí hnízdo sloužila k propagaci různých zájemců. Bylo to významným zdrojem příjmů pro firmu. V době, kdy nastupoval do firmy, došlo k úpadku turistického ruchu, ale časem se situace zlepšila. Jeho vystoupení skončilo po 15 min.

Po jeho odchodu ods. Jana Nagyová oznámila přání vyjádřit  se při hlavním líčení dne 17.října 2022 k jedné čtvrteční svědecké výpovědi, v které podle jejího názoru jsou závažné nepřesnosti, týkající se řízení o poskytnutí dotace.

Předseda senátu pak završil program dvacetiminutovým čtením protokolu z druhého výslechu v přípravném řízení svědka, jehož první výpověď četl dopoledne. Protokol obsahoval informaci o tom, že se svědek domáhal zasláním sms zpráv na Městské státní zastupitelství v Praze dalšího výslechu, protože při prvním neřekl vše, co bylo třeba. Vysvětlil pak, že z obav o zdraví své a rodiny zamlčel při prvním výslechu některé informace, zčásti pod tlakem státních zástupců. Objasnil pak, že měl odpovědnost za včasnou dostavbu areálu, o nic dalšího se nezajímal a neměl nic společného s jednáním o poskytnutí dotace. Domníval se, že vlastníkem farmy je Agrofert, popř. osobně  obž. Andrej Babiš. Vysvětlil důvodnost obav o zdraví, danou tím, že před výslechem jej kontaktoval advokát Bartončík. Na setkání dostal pokyny, jak by měl odpovídat na pravděpodobně předložené otázky. Nečelil ale přímému vyhrožování. Následně opravil a doplnil některé údaje z prvního výslechu, zejména zdůraznil řídící úlohu obž. Andreje Babiše, jehož považoval za majitele Farmy Čapí hnízdo. Přiznal se k finančním závazkům vůči spolupracovníkům.

Po krátkých vystoupeních obž. Jany Nagyové a advokátů předseda senátu informoval o připraveném programu na hlavní líčení ve dnech 17.- 21. října 2022 a hlavní líčení odročil.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

 

čtvrtek 29. září 2022

OSMÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Dne 29.září 2022  proběhlo hlavní líčení v kauze Nagyová-Babiš za neúčasti obž. Andreje Babiše. Obž. Jana Nagyová požádala na začátku jednání o omluvení odpolední neúčasti. Nedostavily se dvě svědkyně, proto musel předseda senátu jednání krátce po zahájení přerušit do 10:15.

První svědek je jednatel společnosti, která se zabývá reklamní činností. Nezná obž. Janu Nagyovou, obž. Andreje Babiše viděl pouze jednou 1. března 2013 v restauraci při prezentaci návrhů propagačních materiálů pro středisko Čapí hnízdo. V rámci přípravy materiálů nafotografoval jednotlivé části střediska. Pak proběhla mediální kampaň. Farma měla sloužit pro individuální turistiku náročných zájemců. Jeho studio  řešilo grafickou část materiálů, kolegyně texty. Podle jeho názoru obž. Andrej Babiš měl při schvalování zakázky hlavní slovo. Jednání se zúčastnili také členové jeho rodiny. Cílem propagační kampaně bylo přilákání hotelové klientely. Předsedu senátu velmi zajímala míra aktivity obž. Andreje Babiše při diskusi o schvalování materiálů.

Obhájce Michael Bartončík upozornil, že projednávaná látka přesahuje časové vymezení skutku v obžalobě.

Obž. Jana Nagyová upozornila, že v té době již končila lhůta udržitelnosti projektu dle smlouvy o dotaci. Sama se v té době jednání neúčastnila.

 Celé  svědkovo vystoupení trvalo přibližně 20 min.

V odpolední části jako první vystoupil tvůrce projektu střediska Čapí hnízdo.                S obžalovanými má jen obchodní vztahy, uspěl ve výběrovém řízení. Obž. Andrej Babiš, resp. společnost Imoba, se pak stal jeho klientem. Na začátku bylo setkání s obž. Andrejem Babišem, s nímž jel na statek Semtín, kde ho pan obžalovaný seznámil se svým záměrem na vybudování víceúčelového střediska. Stav objektu svědek označil slovem „zoufalý“. Název odpovídá skutečnosti, že v usedlosti skutečně hnízdí čápi. Obž. Andrej Babiš jej pak vyzval, aby vypracoval návrh, co by se s objektem dalo dělat. Předložený materiál se mu pak líbil. Svědek pracoval na studii asi půl roku. Pak s ním uzavřela smlouvu společnost Imoba. Svědek se domnívá, že pan obžalovaný tehdy neměl přesnou představu, co by z objektu chtěl udělat, příp. k čemu by měl sloužit.  Měl zůstat zachovaný genius loci selské usedlosti. Obž. Andrej Babiš jeho návrhy přijímal velmi ochotně. Pro osobní užívání se mu objekt zdál příliš velký. Dnešní stav ovšem původní představy přesahuje.

Později obž. Andrej Babiš svědka seznámil se svými dalšími spolupracovníky. Smlouvu na vytvoření projektu pro územní rozhodnutí s ním uzavřela společnost Imoba. U dalších smluv pak nastoupila společnost Farma Čapí hnízdo. Do realizace projektu se pak zapojila řada dalších manažerů. Později pro společnost Imoba projektoval i Sokolovnu Průhonice.

Z rodiny zná pí. Moniku Babišovou, s kterou konzultoval interiéry Čapího hnízda, dále jejího bratra pana Herodese, který měl na starosti marketing.  Zná také Adrianu Babekovou, ale Andreje Babiše ml. nikdy neviděl.

Uspokojil zájem předsedy senátu o objekt, označovaný jako Vila. Bylo to VIP ubytovací zařízení.

Věděl, že společnost Farma Čapí hnízdo má žádat o dotaci a měl připravit nějaké podklady. V této fázi již jednal s obž. Janou Nagyovou. Tušil, že projekt je financován z úvěru.

Vysvětlil také, co byly kontrolní dny. Tvrdil, že se jich obž. Andrej Babiš nezúčastňoval. Ale vnímal ho jako investora.

Jeho výklad včetně odpovědí na otázky trval přibližně tři čtvrtě hodiny. Vystřídal jej zástupce investora , jenž současně vykonával technický dozor. Pracoval přímo pro obž. Andreje Babiše, i když smlouvu měl se společností Imoba. Pracoval pro něj na více investičních akcích. Zná obž. Andreje Babiše od r.2000 a pracoval pro něj až do cca r.2012. Po kolaudaci Čapího hnízda v r. 2010 již pouze dojížděl řešit reklamace. S obž. Janou Nagyovou se seznámil o něco později než s obž. Andrejem Babišem. Tehdy zařizovala pro Agrofert dotace, včetně dotace pro Farmu Čapí hnízdo. S oběma měl pouze „pracovní“ vztahy. Zná také pí. Moniku Babišovou, s kterou měl co do činění při stavbě jejich domu v Průhonicích i na Čapím hnízdě. Zná i obě děti. Uvedl, že Vila sloužila výlučně pro rekreaci rodiny obž. Andreje Babiše. Záměr vybudovat středisko Čapí hnízdo podle něj vznikl tak, že obž. Andrej Babiš se vrátil z návštěvy zoologické zahrady, kde stál frontu. Tehdy pojal záměr zřídit zemědělskou usedlost, kde by  choval králíky a slepice, aby děti viděly, jak zvířata vypadají, aby „věděly, že krávy nejsou fialové“. Jenže pak si přivedl projektanta (předchozího svědka), který projekt rozvinul a obž. Andrej Babiš se nadchl pro jeho představy. Protože uskutečnění záměru bylo příliš nákladné, obž. Andrej Babiš v určitém období uvažoval na prodeji objektu nebo jeho pronájmu, ale později se rozhodl rozšířit zařízení tak, aby mělo ekonomické výkony. Koupil zemědělské družstvo, aby je přiměl zajistit zemědělský provoz na farmě. Svědek upozornil obž. Andreje Babiše na ztrátovost projektu. Nápad na oddělení farmy od Agrofertu pocházel od finanční ředitelky Agrofertu kvůli nekompabilitě účetnictví. Svědek měl celých 12 let pocit, že manažeři Agrofertu projekt nechtěli, ale báli se to panu obžalovanému říci. Proti prodeji se stavěla pí. Monika Babišová, která chtěla dělat interiéry, a dcera Adriana, která chtěla zkusit podnikat. Obž. Andrej Babiš se pak rozhodl, že farmu daruje členům rodiny a umožní jim, aby se pokusili podnikat. Počítal s tím, že případné finanční ztráty sám uhradí.

Svědek se věnoval také výkladu o problémech dotačního řízení, spočívající v nutnosti předělat rozpočet a vyloučit z něho neuznatelné náklady na Vilu, která měla sloužit výlučně pro rodinu Babišových. Byly také potíže kvůli kontrolám čerpání dotace.

Záměr darovat farmu rodině se realizoval vyčleněním z Imoby. Zřízení akciové společnosti bylo výhodné z toho hlediska, že nebylo třeba zapisovat děti jako vlastníky podílů ve společnosti s ručením omezeným. Zájem rodiny podpořila obž. Jana Nagyová, která toužila stát se ředitelkou samostatné firmy. Přišla i s nápadem na vyžádání dotace, aby se vylepšila ekonomika projektu. Svědek ji ale varoval, že podmínkou pro získání dotace je dvouleté působení žadatele v cestovním ruchu. Předpokládal, že Farma Čapí hnízdo dotaci nedostane, protože nevyhovovala podmínkám. Nabídl obž. Andreji Babišovi, aby koupil firmu, působící v cestovním ruchu. Ale neuspěl: pan obžalovaný nechtěl vyhazovat peníze. Svědek se domníval, že obž. Jana Nagyová vylobbovala pro Farmu Čapí hnízdo výjimku z požadavku na dvouleté podnikání v cestovním ruchu. Vyjádřil se o ní jako o autoritě, která pro Agrofert vyřídila řadu dotací. Podle jeho názoru byla úspěšná lobbistka. Obž. Andrej Babiš použil pro zřízení společnosti Farma Čapí hnízdo firmu ZZN Prostějov, kterou by jinak musel zrušit, protože byla prázdná. V té době byl předsedou představenstva Imoby, která vlastnila pozemky, na nichž stály objekty Farmy Čapí hnízdo. Řada změn v projektu byla podmíněna souhlasem obž. Andreje Babiše jako představitele Imoby. Jen občas jej zval na kontrolní dny.

Svědek zodpověděl různé otázky předsedy senátu, týkající se postavení různých vedoucích pracovníků Agrofertu či Farmy Čapí hnízdo.

Od obž. Andreje Babiše svědek věděl, že hodlá zajistit financování společnosti Farma Čapí hnízdo úvěrem. Počítal s jistotou s jeho získáním, pokud bude ručit holding Agrofert. A banka jej skutečně poskytla.

Svědek se dožil jistého zklamání. Během stavby prováděl výběrová řízení dodavatelů, jimiž ušetřil asi 45 mil. Kč z rozpočtových nákladů. Očekával za to provizi. Žádal o ni obž. Andreje Babiše, protože pracoval fakticky pro něho, ale ten jej poslal za předsedou představenstva Farmy Čapí hnízdo, který jeho nároky odmítl. Shodou okolností obž. Andrej Babiš se v té době vrhl do politiky a zastavil investiční projekty, na kterých s ním svědek pracoval. Jejich spolupráce tak skončila. Ale pokud obž. Andrej Babiš skončí s politikou a vrátí se k podnikání, bude s ním rád znova spolupracovat.

Tento výslech byl obsahově „šťavnatý“ a trval hodinu a půl. Obhajobě ale nestačil. Vyžádala si doplňující výslech svědka. Soud ho předvolá, pokud shledá potřebnost po posouzení otázek, které má obhajoba předložit.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

  

středa 28. září 2022

SEDMÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Zájem veřejnosti o proces s obžalovanými Janou Nagyovou a Andrejem Babišem, o němž jsme si mnozí mysleli, že bude přitahovat mimořádnou pozornost veřejnosti, se postupně snižuje. Šestého dne, tedy 26.září 2022,  sedělo v lavicích pro veřejnost jen pár zvědavců, ale novinářů, kameramanů a fotografů bylo ještě hodně. Den na to se zájem snížil dále: i počet služebníků čtvrtého sloupu státní moci se scvrkl na pár jedinců. Nedivím se: převážná část obsahu jednání je nezáživná,  a obžalovaní, jejich obhájci, senát a žalobce se již ohleděli.

Obž. Andrej Babiš se nedostavil. Zato obžalovaná uchazečka o zvolení senátorkou Jana Nagyová dále mařila čas v soudní síni, místo aby se vydala na hon  na voliče. Zjevně ji nezajímají naděje mé a pana prezidenta ( sic!)na porážku páně předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila a nehodlá bojovat o jejich naplnění.

Soud vyslechl deset svědků, mezi nimi tři ženy. Zabývali se ekonomickými, právními a procedurálními  okolnostmi uskutečnění projektu Čapí hnízdo a získání dotace, jež je příčinou trestního stíhání obžalovaných.

První vyslechnutá svědkyně se odvolala na závazek mlčenlivosti advokáta. Předseda senátu jí přece jen položil několik otázek. Zajímalo ho, zda zná obžalované. Odpověděla, že s nimi nemá žádný vztah. S ohledem na mlčenlivost se nechtěla vůbec vyjádřit ke společnostem Farma Čapí hnízdo a Agrofert. Je vázaná i mlčenlivostí k prodeji akcií akcionářů Farmy Čapí hnízdo společnosti Imoba. Nikdy nevlastnila akcie společnosti Farma Čapí hnízdo. Zhruba po sedmi minutách od zahájení jednání opustila soudní síň.

Následoval svědek, který byl rovněž advokát. Odvolal se na mlčenlivost mimo jedné drobnosti, v které byl dříve zbaven mlčenlivosti. Odmítl se vyjádřit, zda zná obžalované. Vypráví, že v únoru 2008 odpověděl na dotaz obž. Jany Nagyové, že akcionáři společnosti Farma Čapí hnízdo jsou fyzické nepodnikající osoby, takže nejsou propojené s holdingem Agrofert ani jím ovládané. Nebyl vlastníkem akcií Farma Čapí hnízdo.  Obž. Jana Nagyová doplnila jeho výpověď sdělením, že po celou dobu působení ve společnosti Farma Čapí hnízdo předpokládala, že obž. Andrej Babiš není akcionářem. Výslech tohoto svědka i s odpověďmi na několik málo dotazů a vyjádřením  obž. Jany Nagyové  trval zhruba osm minut.

Vydatnější byl výslech třetího svědka, jenž je  profesí auditor.  Přihlásil se k známosti s obž. Andrejem Babišem, s kterým se zná od vzniku Agrofertu v letech 1995-1996 . Tehdy byl ředitelem společnosti Auditoři Praha, dnes je samostatná právnická osoba. Obž. Janu Nagyovou nezná. V r.2008 jeho společnost poprvé provedla audit účetnictví společnosti Farma Čapí hnízdo. Zmínil se, že výhodou akciové společnosti oproti společnosti s ručením omezeným je povinnost podřizovat se auditorskému dohledu.  Neznal strukturu akcionářů, byli anonymní. Neznal akcionáře ani neoficiálně. Hlavně jednal s účetní Krobovou v budově Agrofertu. Účetnické práce pro Farmu Čapí hnízda zajišťovala současná finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Znal i členy představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, z nichž pan Nenadál měl toto postavení i ve společnosti ZZN Prostějov, z které vznikla společnost Farma Čapí hnízdo. Věděl, že Farma Čapí hnízdo v únoru 2008 podala žádost o dotaci a později došlo k uzavření smlouvy o úvěru. Neoficiálně navštívil středočeský ROP, protože chtěl mít jistotu, že dotace je v pořádku. Dověděl se, že ROP by dotaci nepřidělil, pokud by žádost nebyla v pořádku. Sám neměl žádné podezření, že by dotace byla přidělena neoprávněně. Ví o existenci rodiny Andreje Babiše, ale nikdy se s nimi nesetkal. Dělal také audit Nadace Agrofert, v které působila Monika Babišová. Nevěděl nic o propojení Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem. Domnívá se, že konzolidovanou uzávěrku pro Agrofert dělala některá z velkých poradenských firem, ale dokud byl malý, několik let ji dělala jeho firma. Oficiálně nikdy nenavštívil Čapí hnízdo, pouze se tam byl podívat soukromě, ale dovnitř nešel. Na dotaz, zda mu něco říká jméno Zdeněk Rabas vysvětlil, že to byl auditor v jeho firmě, ale již zemřel. Domnívá se, že společnost ZZN Pelhřimov, z které vznikla Farma Čapí hnízdo, nebyla součástí Agrofertu. Vysvětlil, že společnosti, v kterých měl Agrofert nepatrný majetkový podíl, se nezahrnovaly do konzolidované uzávěrky. Tohoto svědka předseda senátu a další účastníci řízení grilovali téměř hodinu.

Dále před soud předstoupila bývalá jediná účetní společnosti Farma Čapí hnízdo v letech 2008-2010, v době investiční výstavby. Před tím pracovala jako hlavní účetní Agrofertu. Jakmile skončila investiční výstavba, funkci ve společnosti Farma Čapí hnízdo opustila. Neví ani, komu účetnictví předala. Zná dlouho obž. Andreje Babiše, s obž. Janou Nagyovou se setkala možná třikrát v životě. O ní ví jen tolik, že byla členkou představenstva, pana Nenadála považovala za ředitele Čapího hnízda. Z doby působení v Agrofertu se zná s ředitelkou Petrou Procházkovou. Neznala vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Byla členkou statutárních orgánů několika společností Agrofertu. Farmu navštívila asi dvakrát, jednou při daňové kontrole. Neslyšela nic o propojení společnosti Farma Čapí hnízdo s obž. Andrejem Babišem a jeho rodinou. Výslech trval něco málo přes 20 min.

Jako poslední v dopolední části jednání vystoupil svědek,  který zná obž. Andreje Babiše dlouho a s obž. Janou Nagyovou má přátelský vztah. Pracuje ve Farmě Čapí hnízdo od r. 2010. Přivedla ho obž. Jana Nagyová, s kterou se znal již dříve. Začínal jako trenér koní, v současnosti je provozním manažerem. Kdysi byl v dozorčí radě společnosti Farma Čapí hnízdo, ale finanční situaci společnosti neznal. Jeho funkce zanikla, když Farma Čapí hnízdo fúzovala se společností Imoba. Nepamatuje si, jak často farmu navštěvoval obž. Andrej Babiš. Od vidění zná děti, dceru zná lépe, protože jezdila na koni. Neví nic o tom, že společnost získala dotaci. Vysvětluje, že objekt, označovaný jako Vila, je VIP ubytování, které někdy užívá obž. Andrej Babiš a jeho rodina, nebo jejich přátelé. Z jeho odpovědi na otázky je zřejmé, že byl v dozorčí radě „do počtu“. Jeho výslech trval přibližně 10 min.

Odpolední část jednání otevřel výslech svědkyně, která v době projednávání žádosti Farmy Čapí hnízdo o dotaci působila jako externí znalec pro středočeskou Radu regionálního rozvoje a mimo jiné posuzovala uvedenou žádost. Není ale soudním znalcem. Nezná osobně obžalované. Je stavební inženýr. Projekty posuzovala z pohledu své profese a ekonomiky staveb. Projekt Farmy Čapí hnízdo obsahoval podle ní řadu nesrovnalostí, které komplikovaly projednávání žádosti o dotaci. S vedoucími pracovníky společnosti neměla kontakty. Posuzovala posudky i  pro jiné orgány, odhadem asi 10/rok. Ve vztahu k žádosti Farmy Čapí hnízdo nebyla vystavena přímému tlaku, ale řešení nedostatků probíhalo nestandardně. Úředníci ROPu se snažili nedostatky zahlazovat, aby se kladné vyřízení usnadnilo. Její posudek se projednával na úrovni vedení úřadu, což nebylo obvyklé. Cílem jednání bylo posouzení závažnosti zjištěných nedostatků.  Na připomínky nedostala zpětnou vazbu a o udělení dotace se dověděla z novin. Věděla, že Farma Čapí hnízdo je propojena s Agrofertem, „na úřadě se o tom mluvilo“. Projekt byl neobvyklý výší financování.  Z tisku věděla, že obž. Andrej Babiš koupil na venkově nemovitost, z které se později vyvinulo Čapí hnízdo. Ale věděla, že existuje smlouva o pronájmu pozemků mezi Farmou Čapí hnízdo jako budovatelem víceúčelového střediska na straně jedné a společností Imoba jako jejich vlastníkem  na straně druhé. Považovala to za anomálii. O územní rozhodnutí a stavební povolení žádala Imoba, která tak vystupovala jako stavebník. To byla další vada projektu. Dvě parcely nebyly v nájemní smlouvě. Součástí projektu byla budova pro soukromé bydlení, ale náklady na její připojení k inženýrským sítím šly na účet investora, což považovala za nepřijatelné. Přínosy pro region byly podle jejího názoru neprokazatelné, neboť realizace projektu nepřinášela  rozšíření ubytovací kapacity v oblasti. V žádosti o stavební povolení se o projektu mluvilo jako o budování víceúčelového střediska. Málo byly rozvedeny vedlejší  činnosti, jako např. chov zvířat.  Projekt měl více nedostatků než projekty odmítnutých žádostí. Úředníci ROPu věděli o výtkách, jež k projektu vyslovila.

K jejímu vystoupení se vyjádřila obž. Jana Nagyová. Sdělila, že neměla možnost se k posudku vyjádřit. Viděla jej až po zahájení trestního řízení. Věděla, že žádostí o velkou dotaci bylo více, větší části úřad nevyhověl.

Vystoupení této svědkyně vrhlo nepříjemný pohled na úroveň projektu víceúčelového střediska   a bezchybnost schválení dotace. Obhájci  se proto snažili účinky jejího vyjádření tlumit kladením dotěrných otázek a přednesením celé řady výhrad k posudku a k jejímu postupu. Zpochybnili její odbornou kvalifikaci, její oprávnění vypracovat posudek, některé názory k jednotlivostem i způsob, jakým se vypořádala se zadáním. Zahrnuli svědkyni desítkami dotazů a námitek. Její výstup proto trval zhruba 75 min. a byl nejdelším výslechem dne.

Jako laik si myslím, že vystoupení svědkyně by si zasloužilo uplatnění práva obžalovaných na  vyjádření k důkazu ve formě komplexního oponentního stanoviska. Vedle toho si ale myslím, že svědectví by se nemělo přeceňovat, pokud mělo být důkazem o tom, že Farma Čapí hnízdo získala dotaci díky podvodnému jednání obžalovaných. Takový závěr z něj nevyplývá. Spíše píše otazníky nad rozhodováním úředníků, kteří vše věděli, ale přesto mimořádně vysokou dotaci udělili.

Na svědkyni navázal muž v neformálním oblečení, který nezná obžalované. Vypracoval hodnotící zprávu k stavební části projektu víceúčelového střediska se záporným stanoviskem. Podobných zpráv vypracoval devatenáct. Uvedl, že při poradách hodnotitelů pracovníci ROP žádali, aby „byli na žadatele hodní“. Ale nedal se tím ovlivnit. Až zpětně pochopil, že na straně ROP byla snaha žádosti vyhovět. Po odevzdání zprávy už s ním nikdo o ní nemluvil. Některé podrobnosti konzultoval s finančním ředitelem velkého podniku. Neměl informaci o spojení Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem nebo obž. Andrejem Babišem. Podklady pro zprávu nesměl odnést domů. Bylo jich hodně. Obsahovaly všechny informace, které potřeboval. Myslí si, že žádost o dotaci neviděl, ale není si jistý. Nežádalo se po něm, aby zkoumal pravdivost předložených údajů. Hodnotil i jiné projekty, které doporučil ke schválení. Tyto žádosti byly úspěšné a příjemci dotací dodnes prosperují. Svědkovo vystoupení trvalo cca 23 min. a ze způsobu, jakým se jej předseda senátu ptal na nároky svědka, jsem usoudil, že o prodlužování jeho vystoupení nebyl zájem. Nedivím se.

K tomuto svědectví se vyjádřila obž. Jana Nagyová. Hodnotící zprávu v době jejího vydání neviděla a nechápe, co svědek hodnotil, když neměl k disposici žádost o dotaci s přílohami.

Následující svědek nezná obžalované. Je soudní znalec. Spolupracuje s bankou HSBC a banka jej požádala, aby vyhodnotil projekt  Farmy Čapí hnízdo. Nebyl zaměstnancem banky a za práci jej asi platila společnost Farma Čapí hnízdo (!!!). Nevěděl, že Farma Čapí hnízdo dostala dotaci, neměl informace o úvěru. Jeho „styčným důstojníkem“ byl předseda představenstva p. Nenadál, který mu obstaral podklady. Šlo o posouzení výchozí ceny majetku a jeho budoucí ceny. Šlo tedy o oceňování nemovitého majetku. Nevěděl, že banka vyplatila peníze. Ale banka jej pověřila, aby kontroloval použití úvěrových peněz. Navštěvoval stavbu jednou za měsíc. Neúčastnil se kontrolních dnů. Nevěděl, kdo je investorem stavby. Nikdy se nesetkal s obž. Andrejem Babišem. Strany řízení jej otázkami dlouho netrápily: zhruba po čtvrthodině opustil jednací síň.

Vystřídal jej svědek, který se hlásil k třicetileté známosti s obž. Janou Nagyovou, ale obž. Andreje Babiše nezná. Informace o projektu Čapího hnízda má pouze z veřejných zdrojů. Věděl, že paní obžalovaná byla v představenstvu společnosti Farma Čapí hnízdo. Dříve pracovala v jeho firmě. Pozoruhodné bylo zakolísání v jeho údajích o době jejího působení. Uvedl, že u něj pracovala od r. 2000 do r. 2007 nebo 2008, ale v přípravném řízení udal ukončení v r.2014. Na dotaz pana soudce pak potvrdil správnost posledního údaje. To by ovšem znamenalo,  že po několik let působila souběžně v obou firmách. Byla poradkyní pro klienty jeho firmy v oblasti obchodní politiky Evropské unie a  hospodářské soutěže. Sám v té době neměl s projektem Čapího hnízda nic společného. Považuje ji za vynikající odbornici, charakterizuje ji německým výrazem „pünktlich“. Podle jeho názoru na dotace není ve střední Evropě lepší odborník. Nevzbudil velký zájem obhájců a po sedmi minutách opustil soudní síň.

Poslední svědek se zná s obž. Andrejem Babišem od jeho návratu z Maroka přibližně v r. 1990. Tehdy se zabýval obchodem s průmyslovými hnojivy a přicházel do styku s firmami, které měly v této komoditě monopolní postavení. Zde poznal obž. Andreje Babiše. Později se stal obchodním zástupcem Babišova Petrimexu. Po rozdělení čsl. federace vznikl Agrofert, do kterého přešel. Je stále členem představenstva Agrofertu. Jeho vztah k obž. Andreji Babišovi je kladný, ale v posledních osmi letech v důsledku pracovního vytížení obou se nevídají. Obž. Janu Nagyovou zná méně. Byl předsedou představenstva společnosti Imoba, později členem dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, jejímž prodejem rodinným příslušníkům obž. Andreje Babiše vznikla společnost Farma Čapí hnízdo. Z čela Imoby odešel patrně v r. 2007 po spuštění projektu Čapí hnízdo. Přirozeně několikrát navštívil areál Čapího hnízda. Jako odměnu za své služby dostal k šedesátým narozeninám dvoudenní pobyt v Čapím hnízdě. Zakoupení Imobou usedlosti, z které vzniklo Čapí hnízdo, bylo výsledkem kolektivní úvahy. Původně tam měl vzniknout vzorový zemědělský podnik. O použití pro obž. Andreje Babiše a jeho rodinu se tehdy vůbec neuvažovalo. Ani se nepočítalo s vybudování ubytovací kapacity. Nepamatuje si, že by obž. Andrej Babiš využíval nemovitosti Imoby pro své osobní potřeby. O vývoji projektu Čapí hnízdo moc nevěděl, zajímal ho pouze obchod s hnojivy. Zná povšechně obě děti obž. Andreje Babiše, více Adrianu. Od r. 1993   zná paní Moniku Babišovou,  která v době vzniku Agrofertu byla sekretářkou ředitele Lovochemie. Dosvědčuje intenzivní otcovský vztah obž. Andreje Babiše k synovi. Zná i pana Herodese z doby jeho působení v Lovochemii. Neví nic o tom, zda obž. Andrej Babiš bydlí v areálu Čapí hnízdo, ale pokud by tam bydlel, neviděl by na tom nic špatného. Z představenstva Agrofertu měl informaci o úvěrovém zabezpečení společnosti Farma Čapí hnízdo Agrofertem. Ví o tom, že existovaly nějaké dohody mezi oběma společnosti o marketingu a reklamě. Jako předseda představenstva jedné z dceřiných firem Agrofertu podepsal smlouvu se společností Farma Čapí hnízdo na reklamu. Nepovažoval ji za významnou, s jinými firmami měli smlouvy na reklamu na větší finanční objemy. Ví, že v areálu Čapí hnízdo existuje obytná budova, ale neví nic o tom, že by ji užíval pro své potřeby obž. Andrej Babiš a jeho rodina. Svědek během půlhodinového vystoupení nevyvolal zájem obhájců. Pár otázek měl pouze žalobce.

K celku svědeckých výpovědí podotýkám, že v některých případech se projevil drobný rozpor mezi výpovědí v přípravném řízení před čtyřmi lety a výpovědí před soudem. Svědci vesměs potvrzovali platnost staršího svědectví. Někteří svědci poukazovali na slábnutí paměti o dění před čtrnácti lety.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

pondělí 26. září 2022

ŠESTÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Již dříve jsem se pozastavil nad načasováním hlavního líčení v procesu Nagyová-Babiš. Řízení se týká skutku, který se stal v r.2008. Když už marně uplynulo tolik času,  asi by se nic nestalo, kdyby k zahájení došlo až po druhém kole senátních voleb. Nicméně zdá se, že první týden procesu nepoškodil volební výsledky hnutí ANO. Ale problematičnost načasování se projevila při zahájení druhého týdne. Obž. Jana Nagyová se dostala do druhého kola senátních voleb. Kandiduje proti Miloši Vystrčilovi, předsedovi Senátu, který má před ní velký bodový náskok. Vyšachovat „Tajvance“ z jeho postavení by byl heroický výkon, který si zaslouží nejvyšší možné nasazení sil. Obž. Jana Nagyová a s ní i obž. Andrej Babiš mají tedy pádný důvod trávit co nejvíce času ve volebním obvodu a získávat příznivce. Místo toho v pondělí seděli v soudní síni. Oba mají právo požádat soud o souhlas s jednáním v jejich nepřítomnosti. Uplatnili je až na konci jednání. 

Na vzniklé situaci se již nedá nic změnit. Jinak ale předseda senátu Šott vede řízení korektně. K účastníkům řízení se chová vlídně, ba dovede se i zasmát. 

Při hlavním líčení padla dvě důležitá rozhodnutí: soud přibere znalce k posouzení zdravotního stavu a důvěryhodnosti svědka Andreje Babiše ml. a proti původnímu plánu se hlavní líčení rozšíří o další blok v prosinci, na němž již asi odezní závěrečné  řeči. 

Obsahově jednání sloužilo hlavně k objasnění okolností získání úvěru od banky HSBC pro společnost Farma Čapí hnízdo. Vypovídali svědci Koutný, Švancar a Kopřiva a svědkyně Karolina Samsová. Na doplnění četl předseda senátu výpověď jednoho svědka z přípravného řízení. Podstatná byla výpověď svědka Filipa Koutného, kterou Andrej Babiš sledoval s nevolí. Za její projevy jej napomenul předseda senátu.   

Ze shrnutí svědeckých výpovědí vyplývá, že projekt Farmy Čapí hnízdo se vyvíjel od výchozí představy venkovského letního sídla Andreje Babiše a jeho rodiny k dnešnímu multifunkčnímu středisku. Pro jeho financování společnost Farma Čapí hnízdo  získala úvěr ve výši 450 milionů Kč, za jehož splacení ručil holding Agrofert. Udělení úvěru se vymykalo z obvyklé obchodní linie banky, která se zaměřovala výlučně na největší české podniky a společnost Farma Čapí hnízdo byla malou firmou. Vyhovění žadateli bylo patrně způsobeno zájmem HSBC o možnost obchodovat s holdingem Agrofert na dalších projektech. Ovšem bez ručení holdingem Agrofert by poskytnutí úvěru nebylo možné. Finanční ředitelka holdingu Agrofert Petra Procházková při jednání s pracovníky HSBC uvedla, že projekt je srdcovou záležitostí generálního ředitele Andreje Babiše. 

Okrajově došlo také na téma získání dotace pro společnost Farma Čapí hnízdo. Vypovídala svědkyně, která prováděla dílčí úkony v přípravě rozhodnutí o dotaci. Projekt jí připadal normální. Nevěděla nic o vztahu mezi Andrejem Babišem a společností Farma Čapí hnízdo. Později se uplatnila při workshopech pro zájemce o dotace. Podle jejího vyjádření v dané době se velikost podniku posuzovala hlavně podle počtu zaměstnanců a za hraniční velikost pro přiznání dotace se považovalo 50 zaměstnanců. 

K vystoupením svědků – bývalých zaměstnanců banky HSBC  -se vyjádřila obž. Jana Nagyová, která uvedla, že v počátcích příprav projektu se domnívala, že výstavbu budou financovat akcionáři a zástavou za úvěr budou nemovitosti. 

V závěru se vyjádřil také obž. Andrej Babiš. Omluvil se za vzrušenou reakci na výpověď svědka Filipa Koutného a vysvětlil, že mu činí potíž zvládnout emoce, když slyší  nepravdu. Svědkovu výpověď zpochybnil.  Mimo jiné uvedl, že Filip Koutný nepůsobil v úvěrovém oddělení a vypovídal převážně o svých představách.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

neděle 25. září 2022

RADOST Z PODPORY SPRÁVNÝCH LIDÍ

 Život „justičního prudiče“ (oficiálně: občanského aktivisty) je chudý na příjemné zážitky. Sdílíme trampoty podporovaných obětí justičních nepravostí a s nepatrnou nadějí na úspěch se potýkáme s arogancí a svévolí pokleslých justičních činitelů. 

Radostí je málo. Například mě potěšila žena, která přišla i s partnerem ukázat mi krásné miminko, které by se možná nenarodilo, kdyby ji soud na náš návrh nepropustil z vězení o několik let dříve, než se mělo stát původně. Biologické hodiny totiž tikají neúprosně. Radostný zážitek byl odměnou za  podporu správné ženy, která se po propuštění z výkonu trestu pustila správnou cestou. 

Zcela nezvyklé a  milé překvapení mi letos připravily volby. Jako nezávislý psavec jsem podpořil kandidaturu do Senátu bývalé ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové. Vydal jsem na její podporu dva „dopisy voličům na Plzeňsku“, a to 2. a 17. září 2022. Nevěřil jsem při tom, že uspěje, protože za ní nestojí žádná politická strana či jiná společenská organizace a nemá dostatečné finanční prostředky na rozvinutou reklamní kampaň. 

A včera jsem zažil příjemné překvapení, když jsem zjistil, že má favoritka postoupila do druhého kola, přičemž její protikandidát, přeštický starosta Karel Naxera (TOP 09) má proti ní náskok jen 73 hlasů. Podpora správné osobnosti se mi vyplatila: přinesla mi radost. 

Nemyslím, že mé články jí mohly být významně prospěšné, i když jsem v nich svou podporu vyjádřil důkladně. Určitě  je četlo jen pár čtenářů. Když je dnes čtu znova, vidím, že jsem mohl být stručnější. Kandidátka byla se stručností podstatně výstižnější. Na bilboard o sobě napsala: jsem normální. A v tom je skutečně její půvab pro voliče. Žije mezi normálními lidmi, sdílí jejich radosti a starosti, jsou jí cizí různé -ismy, které náš veřejný život mění v loď bláznů, nelíbí se jí rozhádanost a vulgarita v politice a určitě nebude s kapsami naditými penězi  daňových poplatníků radit občanům, aby si pořídili dva svetry. V tom se podstatně odlišuje od protikandidáta, za kterým stojí strana Top 09 s Markétou Adamovou-Pekarovou v čele. 

Radím proto upřímně voličům z Plzeňska, aby jí dali svůj hlas. Najdou u ní zastání a navíc její přítomnost v Senátu zvýší průměrnou kulturnost kolektivu senátorů, neboť je spisovatelka, píšící krásnou češtinou. S úsměvem dodávám, že možná nakazí senátory svým vědecko-milostným či milostně-vědeckým vztahem k pivu, o němž  spolu s panem Ladislavem Jaklem napsala poutavou knihu.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

pátek 23. září 2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT 

Věc:                                                                                                Praha 23.9.2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU 

Dnes, tj. v pátek 23.září 2022, opustil věznici ods. MUDr.J.B. O jeho propuštění rozhodl ve čtvrtek 22.září 2022 na návrh státního zástupce Okresní soud v Jablonci n.N. vyhověním žádosti pana odsouzeného o podmíněné propuštění. Uložil mu 7letou zkušební lhůtu, absolutní zákaz požívání alkoholu a dohled Probační a mediační služby. Nepřijal jako nadbytečnou nabídku společenské záruky spolku Chamurappi z.s. za dovršení jeho převýchovy. 

Po vyhlášení usnesení oznámil státní zástupce, že si bere lhůtu na rozmyšlenou, takže usnesení nenabylo právní moc. Propuštění proto soud nařídil až po obdržení zprávy státního zástupce, že se vzdává práva stížnosti. 

Spolek Chamurappi z.s. se vzdal práva stížnosti ihned po vyhlášení usnesení. Nevnímám rozhodnutí soudu o odmítnutí naší záruky úkorně, protože jsme tím zbaveni starostí o další osud pana odsouzeného. 

V průběhu řízení jsme dvakrát uspěli se stížností ke Krajskému soudu v Ústí n.L.proti zamítavému rozhodnutí soudu, a to poprvé samostatně, podruhé v součinnosti s obhájcem. O podmíněné propuštění požádal pan odsouzený sám, k jeho žádosti jsme se připojili dodatečně. 

Od vzniku spolku v listopadu r. 2017 to je 12. odsouzený, kterému jsme pomohli ke zkrácení výkonu trestu.

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.