pondělí 17. října 2022

DESÁTÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Dne 17.října 2022 se k hlavnímu  líčení dostavili oba obžalovaní. Jednání pokračovalo výslechem pěti svědků a souvisejícími vyjádřeními obžalovaných a debatami mezi nimi a obhájci na straně jedné a předsedou senátu a státním zástupcem na straně druhé. 

Zvláštností způsobu vedení řízení, která stojí za zaznamenání, je vstřícnost předsedy senátu k pořizovatelům zvukových záznamů. Nepožaduje od nich oznámení podle §6 odst.3 zák. o soudech a soudcích, což je vzhledem k počtu zájemců pochopitelné a vzhledem k rozměrům soudní síně příjemné. Připouští umístění diktafonů na obrubu řečniště. 

První svědkyně již vystoupila před soudem dříve.  Předvolání k opakovanému vystoupení si vysloužila sdílností vůči novinářům na chodbě po skončení výslechu. Měla jim říci, že obž. Andrej Babiš  má štěstí, že neřekla vše, co ví. Dnes tedy upřesnila, že jediná věc, kterou soudu nesdělila, byla její soukromá návštěva v areálu Čapího hnízda v době udržitelnosti projektu. Ve skutečnosti pronesla na chodbě  jen pár slov ke kolegovi a někdo to zaslechl  a tlumočil zkresleně. Návštěvu uskutečnila náhodně dne 8.srpna 2011. Chtěla se tam naobědvat, ale ostraha ji nevpustila. Nakonec jí ale vyhověl ředitel areálu. Oběd se neuskutečnil, protože restaurace nebyla v provozu a v areálu nebyli žádní turisté. 

Obhájce svědkyni „griloval“ kvůli skutečnosti, že při ukončení působení na pracovišti si pro potřebu své práce na ministerstvu financí odnesla kopie nějakých dokumentů jako pracovní pomůcku, aniž by si vyžádala souhlas zaměstnavatele. Dnes je již je v důchodu. Na závěr potvrdila, že jako projektová manažerka prováděla v areálu kontroly a neshledala žádné nedostatky. 

Její nástupkyně je zaměstnaná u společnosti ZZN Pelhřimov a.s. Uvedla, že oba obžalované zná z firemních společenských setkání, nikdy s nimi nejednala pracovně. Pracovala jako právník na přeměně společnosti ZZN Agro Pelhřimov s.r.o.  na akciovou společnost. V době přeměny byla společnost nečinná a neměla žádné zaměstnance Důvod přeměny nezná, byla to běžná záležitost. Asi připravovala kupní smlouvu na akcie. Ví, že se jednalo o 20 ks akcií na majitele. S kupujícími se nikdy nesetkala s výjimkou Moniky Babišové v jiné souvislosti. Zná ji ale jen ze společnosti. 

Další svědkyně zná pouze obž. Andreje Babiše, který jí  poslal SMS se sdělením, že by ji rád zaměstnal. V podstatě tehdy o něm věděla jen tolik, že pan obžalovaný je úspěšný podnikatel. Měla dobré zaměstnání, ale pozvání ji zaujalo. Došlo ke schůzce, na které Andrej Babiš vyprávěl o FČH a sdělil jí, že hledá pracovnici pro vypracování komunikační strategie farmy. Pozval ji na farmu na prohlídku, kde ji pak provedl. Prohlídka byla působivá. Ukázal jí  svou soukromou vilu. Imponoval jí jeho vztah k projektu: bylo to jeho dítě. Pochopila ale, že se jedná spíše o práci pro grafické studio a zprostředkovala kontakt. Pak ale se studiem spolupracovala. V její výpovědi byl obraz obž. Andreje Babiše velmi  sympatický. 

Velmi krátce se k jejímu vystoupení vyjádřila obž. Jana Nagyová. Zato obž. Andrej Babiš se její výpovědi velice divil. Tvrdil, že paní svědkyně má bujnou fantazii a většina z toho, co říká, je nesmysl. Vůbec si na ni nepamatuje, vylučuje soukromé schůzky. Zejména popírá, že by měl soukromé sídlo. Upozorňuje, že svědkyně má vazbu na kandidátku na funkci  prezidenta pí. Nerudovou. 

Poslední svědkyně v dopolední části jednání směla vypovídat vsedě, obrácena bokem k veřejnosti a mimo dosah diktafonu, ležícího na řečništi. Proto bylo její vystoupení špatně slyšet a i jeho záznam je slabý. Uvedla, že zná obžalované. Popsala svůj kariérní postup v Agrofertu až do pozice finanční ředitelky a svou pracovní náplň. Zná i členy rodiny obž. Andreje Babiše. Upozornila, že k záležitostem Agrofertu získala mnoho informací z různých zdrojů a je pro ni obtížné oddělit je od záznamů své paměti. Uvedla své poznatky o vývoji projektu víceúčelového střediska Čapí hnízdo. Nepovažuje jej za soukromou akci obž. Andreje Babiše. Neznala akcionářkou strukturu společnosti FČH. Podílela se na vyřízení úvěru pro FHČ, za který Agrofert ručil. Agrofert vedl účetnictví pro  FČH pod jejím dohledem. Podala vysvětlení k poskytování půjček Agrofertu společnosti FČH.  Nikdy nepracovala pro společnost FČH.

Během jejího výslechu státním zástupcem předseda senátu v jednom okamžiku žalobce usměrnil a také obhájce měl námitky. 

Odpolední část jednání zahájil výslech již dříve slyšeného svědka, jehož předvolání si vyžádala obhajoba. Při výstavbě víceúčelového střediska Čapí hnízdo působil jako stavební dozor. Svědek si v úvodu posteskl, že bývalý ředitel společnosti FČH, který o svou funkci  přišel za zvláštních okolností,  ho nařkl z pomluvy při výslechu před soudem. Asi to bylo pro svědka hodně nepříjemné, protože se k této záležitosti vrátil ještě po formálním ukončení výslechu. Předseda senátu jej ovšem uklidnil: pomluvy by se dopustil, pokud by nemluvil pravdu.  

Jeho výslech pak vedl advokát Michael Bartončík s cílem doplnit poznatky, kterých se svědek dotkl při minulém výslechu. Mimo jiné se ho tázal, odkud vzal informaci, že podmínkou pro poskytnutí dotace je dvouleté působení žadatelské firmy v cestovním ruchu, ale tu podmínku bylo možné obejít předložením čestného prohlášení. Z výpovědi je zjevné, že informace neměl z oficiálního zdroje, popř. z autentické dokumentace. Dále tvrdil, že obž. Jana Nagyová měla zájem stát se ředitelkou Čapího hnízda a nabídla se, že obstará dotaci. Objasnil, že plné čerpání dotace bylo možné teprve tehdy, až byla zahájena výstavba jezdecké haly. Neměl plnou moc k zastupování FHČ ani Imoby, ale nikdo se jeho pokynům nevzpouzel. 

Převzal jej pak žalobce. Ten ho otázkou přivedl ke sdělení, že podle jeho informací byl projekt Čapího hnízda rizikový a doporučoval proto obž. Andreji Babišovi, aby jej prodal. Na dotaz obhájce doc. Eduarda Bruny přiznal, že z pověření obž. Andreje Babiše nabízel podnikateli v pohostinství, aby si pronajal Čapí hnízdo. Zájemce měl ale jiné záměry, proto z toho sešlo. 

Z  obžalovaných mě svým vystoupením nejdříve  zaujala  obž. Jana Nagyová, která opravila svědkovo tvrzení, že nabízela od začátku dotaci ve výši 50 milionů Kč. Ve skutečnosti částka se objevila až později. Dále uvedla, že jako zpracovatelka žádosti o dotaci nic nezatajila. Podle informací, které tehdy získala, prý nedodržení podmínky dvouletého podnikání v turistickém ruchu nebylo nepřekonatelnou překážkou pro získání dotace. Mělo stačit, že žadatel měl mít dvouletou historii a oprávnění k podnikání v cestovním ruchu. Nemám možnost ověřit její tvrzení, protože žádost o dotaci není veřejně dostupná. Je mi to líto, protože v případě, že by neměla pravdu, by bylo zbytečné celé přetahování mezi žalobcem a obhajobou o to, zda překážkou pro přiznání dotace byla propojenost FČH s Agrofertem. 

Komentář obž. Andreje Babiše k svědkově výpovědi byl méně přívětivý. Podle něj svědek byl ve skutečnosti stavební dozor a o věcech, o nichž mluví, mnoho neví. Zejména se mýlil v údajích o ovlivňování projektu rodinou a pominul záměr pana obžalovaného projekt prodat. Jeho omylů bylo mnohem více. Dokonce se na pana obžalovaného obracel ve věcech, o nichž nemohl rozhodovat, neboť se společností FČH neměl nic společného. Nepravdivě tvrdil, že objekt, označovaný jako Vila, se stavěl pro pana obžalovaného, který si jej chtěl pronajmout. Celkově jeho výpověď neodpovídá skutečnosti. 

V závěrečné části hlavního líčení si předseda senátu ověřoval záměry obžalovaných stran jejich výslechů. Obhájci v souladu s obžalovanými navrhli, aby se výpovědi jejich klientů uskutečnily až v prosinci. 

Za velmi zajímavou považuji rozpravu, vyvolanou dotazem předsedy senátu na státního zástupce ve věci pochybností o pravosti podpisu Andreje Babiše ml. na listině, týkající se jeho postavení akcionáře společnost FČH a podezření, že podpis padělal obž. Andrej Babiš. Státní zástupce obsáhle vysvětlil, proč znalec nepovažuje za účelné vypracovat doplněk znaleckého posudku. Tyto otázky nemůže rozhodnout určitěji, i kdyby se chtěl věcí dále zabývat, neboť nemá možnost získat dostatek podkladů. V této souvislosti se obhájce vyjádřil k úvahám znalce velmi kriticky. Laicky řečeno upozornil na jejich rozpor se zdravým selským rozumem. 

Jako laik v této debatě vidím důkaz ve prospěch mého názoru, že ze strany žalobce je dokazování zamořeno věcmi, jež nemají nic společného se základem obžaloby. I kdybychom připustili, že svědek Andrej Babiš ml. má pravdu, když popírá pravost svého podpisu a podezírá svého otce, že listinu podepsal za něj, vyplynulo by z toho pouze tolik, že nabyl akcionářská práva – tedy významný prospěch – aniž by o tom věděl, či o to stál. Nemá to žádný význam pro posouzení otázky, zda společnost FČH poskytla příslušnému úřadu pravdivé údaje pro doložení svého nároku na dotaci, a zda vůbec na její udělení měla právo (víme, že po 9 letech úřad rozhodl, že dotace neměla  být udělena a nástupnická organizace Imoba ji vrátila). Je to prostě informační balast, který by se do skutkové podstaty nedostal, kdyby nejvyšší státní zástupce neuložil dozorovému státnímu zástupci, aby se zabýval svědectvím Andreje Babiše ml. 

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

Žádné komentáře:

Okomentovat