pátek 16. září 2022

ČTVRTÝ A PÁTÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Poslední dva dny tohoto týdne v procesu Nagyová-Babiš proběhly v poklidu, ale obsahově jsou bohaté. Trochu vzrušení přineslo páteční ráno, kdy na příchod svědka Andreje Babiše ml. čekala před budovou početná imitace „uvítacího výboru“, na které se kromě novinářů podílelo pár zvědavců. Přítomnost policejní hlídky byla samozřejmostí. Nešlo o žádnou výtržnost.

Obž. Andrej Babiš se zúčastnil pouze ve čtvrtek dopoledne, v pátek chyběli oba obžalovaní, samozřejmě se souhlasem soudu.  

Ve čtvrtek předstoupilo před soud osm svědků, z toho tři ženy. Za pozornost stojí zejména vystoupení bývalého středočeského hejtmana Petra Bendla, poslance za ODS. Uvedl, že si nepamatuje, že by s žádostí společnosti Farma Čapí hnízdo byly nějaké problémy. Od událostí ostatně uplynula dlouhá doba. Mimoděk tak upozornil, že soud řeší skutek, který se stal v roce 2008. Podtrhl tím účelovost trestního stíhání obžalovaných a nepřímo zpochybnil vhodnost stíhání tak starého skutku. Jeho vystoupení zabralo slabou čtvrthodinu.

Po něm vystoupila svědkyně Eva Filipová, úřednice, která měla žádost Farmy Čapí hnízdo ve své agendě. Uvedla, že tehdy měla podezření, že tato společnost má silnou vazbu na Agrofert a měla pochybnosti o důvodnosti vyhovění žádosti. Ale nadřízený jí řekl, aby se držela čestného prohlášení žadatele. Tím upozornila na obecnou zranitelnost rozhodování o dotacích: žádající organizace prokazovala svůj nárok pouze čestným prohlášením, že je malou nebo střední firmou. Pravdivost prohlášení nikdo nezkoumal. 

Soud se jejím svědectvím zabýval zhruba 50 min., ale tím to neskončilo. Později během jednání předseda senátu oznámil, že ji soud později obešle znova, neboť po opuštění soudní síně se před novináři vyjádřila, že   „Babiš může být rád, že toho neřekla ještě víc“.

 Toto patří ke koloritu tohoto procesu: po skončení výpovědi některých svědků je ze soudní síně následuje několik novinářů, snažících se získat více zajímavých informací. Pořádají přímo hony na svědky. Z případu je ovšem zřejmé, že není zcela bezpečné „pouštět si před novináři pusu na špacír“. 

Obž. Andrej Babiš reagoval na svědectví Evy Filipové vyjádřením, že ho svědkyně nemá ráda. Vysloužil  si napomenutí předsedou senátu.

 K vystoupení obou svědků se vyjádřila obž. Jana Nagyová. Vysvětlila, že v rozhodné době nebyl předpisy upraven pojem „malá nebo střední firma“. Snažila se získat objasnění od odborníků, navštěvovala odborné semináře. Nakonec jí nezbylo než se poradit s vlastním rozumem. Je přesvědčena, že se podpisem čestného prohlášení nedopustila věcného pochybení ani nečestného jednání. Provázanost Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem neskrývala. Nepovažuje své jednání za podvodné.

Připomíná mi to situaci v trestním řízení se zřizovateli fotovoltaických elektráren. V době licenčního boomu v letech 2009-2010 nebyla upravena pravidla pro provádění různých procedur a soudy si je pak vytvářely zpětně až v r.2015 a trestaly pracovníky, kteří vykonávali úkony v dobré víře v souladu s dobovými zvyklosti.

Jako laikovi se mi zdá, že obž. Jana Nagyová je v podobné situaci. Její postavení je zvláštní i tím, že trestní stíhání všech ostatních statutárních představitelů společnosti Farma Čapí hnízdo kromě obž. Jany Nagyové státní zástupce Jaroslav Šaroch pravomocně zastavil. Pravomocné zastavení trestního stíhání státním zástupcem má hodnotu zprošťujícího rozsudku. Není mi jasné, zda obž. Jana Nagyová měla v této věci výlučnou osobní pravomoc a odpovědnost.

V této souvislosti se vracím k vystoupení znalce Vítězslava Hálka ze společnosti Česká znalecká, který tvrzením o nezpůsobilosti společnosti Farma Čapí hnízdo obejít se bez prostředků, které získávala obchodováním s holdingem Agrofert podepřel názor, že společnost neměla nárok na zařazení mezi malé a střední firmy. Jako laik soudím, že opomenul zkoumání, zda by v dobových poměrech na trhu měla možnost stejného obratu dosáhnout obchodováním s jinými firmami, s nimiž by nebyla propojena. A také zde vystupuje do popředí otázka, podle jakých měřítek se určuje velikost firmy, a pokud měřítka neexistovala (což tvrdí obž. Jana Nagyová a obhájci) , proč znalec Farmu Čapí hnízdo považuje za velkou firmu. Podotýkám, že podobný vztah k Agrofertu, jaký měla Farma Čapí hnízdo, má celá řada subdodavatelů koncernu Volkswagen, resp. firmy Škoda Auto CZ.

Při zběžném seznámení s internetovým zpravodajstvím jsem zjistil, že většina titulů popisuje páteční jednání pouze jako svědeckou výpověď Andreje Babiše ml. Není to ale pravda. Pan svědek předstoupil před soud až v 9:55 a skončil v 11:10.  

Na začátku jednání předseda senátu začal prověřovat zprávu o výše zmíněném výroku svědkyně Evy Filipové před novináři. „Vyzvedl“ z veřejnosti mladou ženu, která měla výrok zaslechnout a ustanovil ji  svědkyní. Po krátkém rozhovoru ji poslal zatím na chodbu a krátce ji vyslechl až v 9:45. Kromě ní se „povídavostí“ Evy Filipové zabýval krátkým výslechem novinářky Deníku N Zdislavy Pokorné. Na základě jejich výpovědi oznámil, že svědkyni Evu Filipovou později předvolá znova. Vyjádřil  se k tomu, že „pokud svědkové hodlají pořádat tiskové konference na chodbě, musí počítat s tím, že budou znovu předvoláni,“

Dvě další svědkyně byly bývalé zprostředkovatelky pojištění, zaměstnankyně zprostředkovatelské agentury, která zajišťovala uzavírání pojistných smluv mezi Českou pojišťovnou na straně jedné a holdingem Agrofert a firmami z jeho okolí a členy Babišovy rodiny na straně druhé. Pro obě to byly vzpomínky na děje dávno minulé. V tomto případě soud musel řešit problém mlčenlivosti zprostředkovatelů v pojišťovnictví.  Po přestávce rozhodl, že svědkyně nejsou mlčenlivostí vůči soudu vázány.

Andrej Babiš ml. se stal svědkem v tomto řízení proti přání obhajoby a jeho otce. Požadavek, aby jej soud nechal odborně vyšetřit za účelem prověření jeho použitelnosti jako svědka, soud zamítl, ale není vyloučeno, že vyhoví později. Sám svědek by s vyšetřením souhlasil. Zatím ale prokázal svou způsobilost potvrzením psychiatričky Džamily Stehlíkové.

Obsah výpovědi dle mého názoru nepřinesl žádné překvapení. Pan svědek se vyjadřoval pro média dlouhodobě, a to velmi často. Jeho svědectví je nesporně velmi nepříjemné pro jeho otce. Vypráví o tom,  jak musel odjet na Krym a prohlašuje to za znásilnění jeho lidských práv otcem. Popírá pravost podpisu na zápisu o převodu akcí, který zpochybnil znalec Aleš Čulík a tvrdí, že nikdy nebyl akcionářem společnosti Farma Čapí hnízdo. Nezná vůbec Janu Nagyovou. Pokud v Agrofertu, popř. ve Farmě Čapí hnízdo něco dělal, byly to jen náhodné podružné úkony, např. podpisy dokumentů, jejichž obsahu nerozuměl. Prostě před soudem se pralo špinavé prádlo rodiny Babišovy. Výsledný obrázek není pro Andreje Babiše příjemný. Není mi ale jasné, jaké závěry z tohoto vystoupení vyplývají pro posouzení otázky, zda společnost Farma Čapí hnízdo žádala o dotace oprávněně.

Hlavní líčení bude pokračovat od 26. září 2022.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

Žádné komentáře:

Okomentovat