sobota 27. ledna 2018

KAUZA ZADEH: NOVÁ OBŽALOBA - ČÁST 8

Hlouček obhájců, čekajících u Městského soudu v Brně na vpuštění do soudní síně č. 2, kde mělo před senátem předsedy Michala Kabelíka pokračovat hlavní líčení v trestní věci obž. Shahrama Abdullaha Zadeha (dále jen SAZ) & spol., si krátil chvíli dohady, zda konečně přijdou  klíčoví svědci Jan Doležal a Martin Valentovič a zda neodepřou výpověď. Obavy z odmítnutí výpovědi nebyly bezdůvodné: opíraly se o informace z jiných řízení, v kterých zmínění pánové účinkovali. Po zahájení hlavního líčení se pak advokátům  dostalo potěšující informace, že se konečně podařilo s oběma svědky navázat spojení. Oba jsou na cestě, nicméně nedorazí včas: Jan Doležal se musí zúčastnit jiného soudního řízení, v němž má postavení obžalovaného, a dostaví se až po skončení jednání. Martin Valentovič podal zprávu, že se mu cestou porouchalo auto a čeká na odtahovou službu. Určitě se ale dostaví později nebo v náhradní lhůtě.

Pružný předseda senátu se rozhodl vyplnit uprázdněný časový prostor čtením listinných důkazů. Z hlediska veřejnosti se dalo očekávat několik hodin nudy. Tentokrát ale zpestřily tuto část jednání vzrušené odborné diskuse. Nejrozsáhlejší vyvolal SAZ, který si stěžoval, že soud neodeslal vyšší instanci stížnost proti nevyhovění procesního návrhu obhajoby. Přidali se obhájci, předseda senátu i  žalobce, mezi nimiž pak kolovaly protichůdné názory. Spouštěčem jejich střetu bylo usnesení senátu Michala Kabelíka, kterým prodloužil SAZ vazbu. Pro potřebnost jeho ponechání ve vazbě předstižné použil mimo jiné jako argument tvrzení, že pan obžalovaný dehonestoval různými způsoby brněnskou justici (v širším pojetí slova, čili včetně státního zastupitelství), čímž se dopouštěl trestného jednání a je nutné ho nechat za mřížemi, aby nepokračoval. Ze souvislostí  vyplývá, že SAZ měl opakovaně znevažovat  soudce Krajského soudu v Brně Aleše Novotného a státního zástupce VSZ Olomouc Aleše Sosíka. V tom ovšem může pokračovat, kdykoli jej eskorta těžkooděnců přivede k hlavnímu líčení nebo kdykoli se dostaví dobrovolně. V obžalobě ale o tomto údajném prohřešku není ani zmínka, což asi není náhoda. Pokud by totiž soud uznal, že se SAZ  napadáním zmíněné dvojice dopustil  přečinu, postižení by se dostali do postavení poškozených a museli by se z řízení vyloučit. Obhájci využili zřejmého přehlédnutí této drobnosti a podali návrh na odnětí věci zdejšímu soudu a její přenesení k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Vyhovění je možné, protože oba zmiňované soudy jsou věcně příslušné. Soudce Michal Kabelík podnět zprvu vyhodnotil jako výhradu podjatosti a zamítl jej. Obhájci pak věc předložili Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o odnětí a přikázání věci. Předseda senátu se snažil debatu ukončit tvrzením, že by měla místo v akademickém prostředí. Podivoval se, zda si pan obžalovaný a jeho  obhájci uvědomují, že výsledkem vyhovění návrhu by bylo vrácení hlavního líčení na  úplný začátek. Zřejmě je ale od záměru neodradil. Bude-li chtít odebrání věci zabránit, nebo aspoň potlačit účinky argumentace obhajoby, při dalším vazebním řízení se bude muset zdržet uplatnění domnělého hříchu SAZ pro odůvodnění jeho beztak nesmyslného držení ve vazbě předstižné. A vazba útěková u obžalovaného, který složil kauci 150mil.Kč a kdekoli mimo území ČR  mu hrozí nebezpečí ze strany Íránské islámské republiky, je dle mého laického úsudku v rozporu se zdravým selským rozumem.
Dalším, byť ne tak rozsáhlým jablkem sváru, které přihodil do hry obhájce Roman Jelínek, bylo označení odevzdávání policii odměn svědků -spolupracovníků PČR za předstíraný převod peněz. Pod tímto pojmem se obvykle skrývá předání peněz v majetku státu podezřelému a až na odůvodněné případy je vykonávají policejní agenti. Svědci Jan Doležal a Martin Valentovič ale policejními agenty nejsou, ani být nemohou, spíše jde o cynické provokatéry, kteří si spoluprací s policií zajišťovali beztrestnost. Peníze byly majetkem soukromým, nikoli státním a nešly přes svědky k panu obžalovanému, ale v opačném směru.

Tyto intelektuální hrátky skončily v odpolední části jednání s příchodem svědka Jana Doležala. Obecný popis jeho úlohy v tzv. zločineckém uskupení jsem popsal v druhé části seriálu.

Obavy, že svědek nebude vypovídat, se nevyplnily, což asi nepotěšilo některé z přítomných. Uvedl se vysvětlením, že soud, jehož se zúčastnil, je v pořádku, neboť je nevinný. Pak ale upřesnil, že se jednalo o zahajovací stání hlavního líčení.  Vypovídal ochotně, s podrobnostmi, a sděloval věci  nevídané, neslýchané.

Popsal poměrně podrobně průběh své činnosti ve prospěch tzv. zločineckého uskupení, jež vyvrcholila podáním trestního oznámení na policisty, kteří vyšetřovali jednání SAZ. Věnoval přitom velkou pozornost úloze „operačního důstojníka“ uskupení,  „právníka Ondry“. Dříve se s ním nikdy osobně nesetkal a nenapadlo ho, že by mohl sedět vedle svého advokáta v řadě pro obhájce. Netuším, jak se  spolupracující obžalovaný Ondřej Kučera cítil, když slyšel popis své činnosti z jeho úst, ani nevím, co se odehrávalo v hlavě Jana Doležala, když nepřipraven najednou stál tváří v tvář proti muži, kterého právě vylíčil v nejošklivějších možných barvách. Důležité je, že z jeho výkladu vyplývá, že již krátce po navázání styku s Ondřejem Kučerou se obrátil na policii, které pak odevzdal jidášský groš, vyplacený za pokus o údajné očernění policistů. Lze se proto domnívat, že podání trestního oznámení na policisty již mohlo probíhat pod kontrolou policie, která mohla zabránit postoupení věci na GIBS. Její přístup k činnosti Jana Doležala zavání podezřením, že svědka vědomě použila jako provokatéra. Výslech Jana Doležala se z časových důvodů nepodařilo dokončit.

Přestože hlavní líčení je v podstatě smutná záležitost, někdy se v soudní síni odehraje i úsměvná příhoda. V tomto případě k tomu došlo při jednání o zajištění tlumočníka ze slovenštiny pro výslech Martina Valentoviče. Tlumočnice z angličtiny, která zprostředkuje komunikaci mezi SAZ a soudem, nemá oprávnění k tlumočení ze slovenštiny. Jednalo se proto o její nahrazení tlumočníkem, oprávněným nejen k tlumočení z češtiny do angličtiny a zpět, ale znalého i slovenštiny. V této situaci se SAZ projevil jako deus ex machina: aby se nemusel obejít bez své současné tlumočnice, demonstrativně se vzdal nároku na tlumočení ze slovenštiny. Zdá se, že jde o drobnost, která nestojí za zaznamenání, ale je zajímavá právě proto, že kdysi se SAZ snažil tlumočnice zbavit. Hrany se obrousily. Kladný vývoj mezilidských vztahů vždy zasluhuje zaznamenání a ocenění.

Následující den byl vyhrazen pro výslech dalšího policisty, vyšetřovatele F.K. Před ním se ale přihlásil o slovo k prohlášení obžalovaného SAZ. Ve vystoupení se pak dožadoval procesní rovnosti svého postavení v poměru ke způsobu, jakým soud nakládá s žalobcem. Podle trestního řádu je žalobce jen jednou ze stran řízení, bez nároku na privilegia v postavení proti obžalovanému. Papír ovšem snese všechno a skutečnost bývá jiná. Senát vyslechl prohlášení pana obžalovaného bez přerušování a následných výtek.

Jako laikovi se mi nároky pana obžalovaného jevily jako oprávněné a v souladu s právem. Další vývoj ale ukázal, že reálná hodnota jeho vystoupení měla povahu hrachu, házeného na zeď. Následný výslech svědka-poškozeného byl důkazem, že postavení žalobce v hlavním líčení deformuje zvykové právo v neprospěch obžalovaného.

Po promluvě SAZ přistoupil k pultíku pro strany řízení policista F.K. Předseda senátu jej nevyzval k pronesení úvodního výkladu, ale rovnou začal s výslechem. Vedl jej zejména k objasnění jeho profesní dráhy a úlohy v tomto řízení. Pak jej předal státnímu zástupci a posléze obhájcům a obžalovanému SAZ.

Při výslechu obhájci a obž. SAZ  se ukázalo, že policistovi působí potíže přeorientovat se z nadřazeného postavení vyšetřovatele do podřízené role svědka. Bylo to patrné zejména při výslechu, vedeném SAZ. Svědek se v tomto ohledu poněkud odlišoval od svého kolegy, vyslýchaného dne 9.ledna 2018.

Obhájci a SAZ směřovali své otázky k choulostivým místům obžaloby. Především je zajímalo vše, co se týkalo svědka Petra Pfeifera, nejdříve sama skutečnost, že na počátku vyšetřování k „daňové kauze“, vedené u Krajského soudu v Brně, se PČR zajímala právě o něj, nikoli o SAZ. Dále se zabývali skutečností, že ze spisu zmizely dokumenty, týkající se právě vyšetřování proti Petru Pfeiferovi a posléze rozvíjeli domněnku, že policie poskytuje ochranu některým osobám, které právě podle Pfeiferova sdělení měly zpronevěřit obrovské částky z výnosů z trestné činnosti. Svědek-policista tazatele neuspokojil, protože některé věci považoval za nemožné nebo o nich nevěděl. Jméno policisty, který měl ze Znojma odvézt 24 šanonů materiálu, týkajícího se Petra Pfeifera, mu nic neříkalo. Jak jsem zmínil dříve, obhájci mají několik ověřených kopií listin, jež ve spisu kdysi nepochybně byly, ale zmizely.

Tento způsob vedení výslechu se nelíbil žalobci, který vznášel opakovaně námitky aniž by předem požádal předsedu senátu o  udělení slova. Jen při výslechu, vedeném obhájcem Romanem Jelínkem, vystoupil takto devětkrát a vstupoval i do řečí obhájkyně Aleny Kojzarové a zvláště SAZ. Dráždil tím SAZ, který se několikrát marně snažil o udělení slova k přednesení námitky. Nespokojen byl i jindy pohodový předseda senátu, který opakovaně  projevil nevoli mimikou a někdy i slovně. Inspirován srovnáním s děním při prezidentském duelu prohlásil SAZ za demagoga. Je ale možné, že odchylnost jeho chování od běžných projevů byla odrazem nějakých zdravotních potíží. Působil totiž dojmem, že je nachlazený.

V každém případě obhajoba v této části hlavního líčení poukázala na některé prvky předžalobní části řízení, zpochybňují korektnost vyšetřování v obou kauzách, v nichž SAZ zaujímá postavení hlavního obžalovaného. Vyvolala tím nervozitu předsedy senátu i žalobce.

Jednání  bude pokračovat dne 12.února 2018.


Žádné komentáře:

Okomentovat