středa 3. června 2015

V DŽUNGLI SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ

Ve středu 3. června 2015 jsem si v soudní síni ctihodného Nejvyššího soudu ČR připadal jako u zaostalého okresního soudu v příhraničí. Po vstupu jsem hlasitě oznámil předsedovi senátu Janu Engelmannovi, že budu pořizovat zvukový záznam. Okamžitě mě vyzval k předložení občanského průkazu a zajímal se o důvod mé přítomnosti, ač nebyl dán zákonný důvod pro takové počínání. Do protokolu pak nechal kromě mého jména zaznamenat, že jsem žádal o souhlas s pořizováním zvukového záznamu, jemuž soud vyhověl. Ve skutečnosti jsem o nic nežádal: jen jsem splnil oznamovací povinnost podle §6 odst.3 zákona o soudech a soudcích. Podle tohoto ustanovení předseda senátu pouze bere na vědomí oznámení o pořizování zvukového záznamu, o povinnosti žádat o povolení v zákoně nic nestojí. Takové lapálie se v současnosti odehrávají jen velmi vzácně. Většina předlistopadových soudců, vesměs bývalých členů KSČ,  se postupně smířila s tím, že veřejnost nabyla různá práva, která byla „za bolševika“ nepředstavitelná. Ti mladší až na pár trestuhodných výjimek obvykle ctí práva veřejnosti bez odporu.

Předseda senátu se tedy nechal nachytat při neznalosti okrajového ustanovení zákona o soudech a soudcích. Nejde to dohromady s hodinářskou pečlivostí, s kterou se pak v hlavní části jednání prodíral džunglí soudních rozhodnutí, jejichž vyústění ve formální pochybení při ukládání souhrnného trestu přimělo paní exministryni Helenu Válkovou k rozhodnutí napravit je podáním stížnosti pro porušení zákona ve prospěch odsouzeného.

Příběh této stížnosti pro porušení zákona není přitažlivý pro bulvár, nicméně je velmi zajímavý a poučný. Podstatně se liší  od příběhu Lukáše Nečesaného, jehož se týkala předchozí stížnost pro porušení zákona paní exministryně Heleny Válkové. V skutkovém ději neteče krev, ve hře není otázka viny odsouzeného, ale pouze nepřesnost formálního postupu obávaného Vrchního soudu v Olomouci při ukládání souhrnného trestu, jejímž výsledkem byl souběh dvou rozsudků a uložení dvou trestů za stejnou trestnou činnost, jejichž celková výměra převyšovala horní hranici příslušné trestní sazby. Jednoduše: panu odsouzenému hrozilo, že po odpykání trestu jej „odsedí“ ještě jednou.

Občan Z.H., o němž je zde řeč, byl odsouzen ve více řízeních za podvod, úvěrový podvod, padělání úřední listiny  a lichvu. Jeho hříchy se postupně zabýval Městský soud v Brně, Okresní soud v Uherském Hradišti, Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci. Pan obžalovaný pilně využíval  opravných prostředků. Někdy uspěl, někdy ne. Když s odvoláním neuspěl, sáhl k mimořádným opravným prostředkům, takže seznam soudů, jež se jeho věcí zabývaly, se rozrostl o Nejvyšší soud ČR a o Ústavní soud. Když se jeho spis dostal v „poslední léči“ na stůl soudců Vrchního soudu v Olomouci, tvořilo jej 31 svazků, jejichž obsah svou nepřehledností připomínal neprostupnou džungli. V ní řízní soudci Vrchního soudu v Olomouci tak trochu zabloudili a dovedli věc do výše popsaného havarijního stavu.

Odsouzený Z.H. měl štěstí, že se jej zastal Městský soud v Brně, který sáhl po jediném dostupném prostředku k nápravě: předložil  podnět k podání stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona. Podnětu vyhověla paní exministryně Helena Válková dne 6. listopadu 2014. Při projednávání stížnosti u Nejvyššího soudu ČR se dokonce k jejímu návrhu připojil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, což není běžné. Nejvyšší soud ČR pak senátem předsedy Jana Engelmanna zrušil klíčový rozsudek Vrchního soudu v Olomouci a všechna další, s ním související rozhodnutí. Dobrý skutek korunoval tím, že na pana Z.H. neuvalil vazbu. Je to skvělý výsledek: pana Z.H. čeká další řízení na základě původní obžaloby, ale  dvojí odpykání trestu mu již nehrozí. Bude-li mít trochu štěstí, do vězení se již nevrátí.

Z hlediska průběhu administrativního procesu zpracování podnětu Městského soudu v Brně se zdá, že jde o jednoduchou záležitost. Městský soud v Brně předložil podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, paní exministryně mu vyhověla. Nejvyšší soud  ČR pak rozhodl ve prospěch pana odsouzeného. Chyby byly napraveny, spravedlnost přišla ke cti, sláva!  Jenže chyba lávky! Podnět Městského soudu v Brně pochází již ze dne  28.března 2012, ale paní exministryně rozhodla až z 6. listopadu 2014, tedy časové rozpětí mezi začátkem a koncem je delší než 30 měsíců. Cesta od podání podnětu k rozhodnutí Heleny Válkové byla trnitá a dospěla k dobrému konci  vlastně jen díky náhodě. Sledování jejího průběhu odhaluje hrůznost způsobu nakládání s podněty k podání stížnosti pro porušení zákona obecně.  I když je podnět důvodný, stěžovatel nemá záruku, že se domůže spravedlnosti a na tempo projednávání nemá vůbec vliv.

I když je stížnost pro porušení zákona nástrojem, vyhrazeným osobně ministrovi jako ústavnímu činiteli, jemuž má aparát ministerstva poskytovat servis,  do vyhodnocení podnětů se z důvodu nedostatečné kapacity ministerstva zapojují státní zastupitelství všech stupňů a podnět lze pro úsporu času podat přímo jejich prostřednictvím. V tomto případě podnět ve prospěch odsouzeného Z.H. zaparkoval u Krajského státního zastupitelství v Brně, které jej jako místně a věcně nepříslušný úřad postoupilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství. S předáním otálelo od 28.  března 2012  až do 29.září 2012. Netuším, proč jej tak dlouho drželo, když k jeho projednání nebylo příslušné.

 Nejvyšší státní zastupitelství si již 2. října 2010 vyžádalo zapůjčení trestních spisů Okresního soudu v Uherském Hradišti, Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně- pobočky ve Zlíně. Posledně uvedený v rozsahu 31 svazků dostalo až 24. července 2013. Teprve pak se začalo případem zabývat a až 14. listopadu 2013 předložilo ministerstvu spravedlnosti rozsáhle odůvodněný nástin stížnosti pro porušení zákona.

Jako laik soudím, že pro vyhodnocení podnětu nebylo nutné zkoumat celé spisy, mělo by být dostačující přezkoumání rozsudků. Nechce se mi věřit, že Nejvyšší státní zastupitelství nemělo jinou možnost než trpně čekat devět měsíců, až krajský soud uvolní souborný spisový materiál. Spotřebu času na vypracování stanoviska pro ministerstvo odhaduji na několik málo dní.

V době, kdy věc odsouzeného Z.H. konečně dorazila na ministerstvo spravedlnosti, v jeho čele stála exprokurátorka Marie Benešová, která zde působila až do 31. ledna 2014. Příslušný útvar ministerstva sice dostal věc již „předžvýkanou“, nicméně nestihl předložit stížnost odcházející ministryni. Až 21.února 2014 poslali úředníci návrh stížnosti instančním postupem přes 1.náměstkyni Hanu Marvanovou k podpisu úřadující ministryni spravedlnosti Heleně Válkové, která údajně přihlédla k právnímu názoru paní náměstkyně a stížnost nepodala. Obě dámy byly ve funkci teprve několik dní, takže řešení stížností pro porušení zákona zřejmě nebylo hlavním předmětem jejich zájmu.

Paní exministryně přiznává, že se rozhodla stížnost nepodat, ale již si nepamatuje, co ji k tomu vedlo. Vyjádření exnáměstkyně Hany Marvanové se mi nepodařilo získat.  

21. února 2014 se tak nad věcí zavřela voda. Pan odsouzený se díky podpoře Městského  soudu v Brně a Vězeňské služby ČR dopátral podrobností o průběhu vyřizování jeho věci, jen nemohl pochopit, proč paní ministryně dosud nevyhověla a co vůbec  má v úmyslu. Tlačily jej obavy z nutnosti vykonat další trest.Hledal tedy pomoc, kde se dalo. Nakonec se v zoufalství obrátil na spolek Šalamoun, jemuž postoupil dokumentaci o průběhu řízení. Pak se stal malý zázrak: stížnost spolku Šalamoun ze dne 1.listopadu 2014 na průtahy výjimečně nezapadla. Protože na stížnosti pro porušení zákona scházel pouze podpis paní ministryně, vydala ji již 6.listopadu 2014. Nejvyšší soud ČR ji pak projednal v obvyklé lhůtě.

Příběh stížnosti pro porušení zákona ve prospěch pana Z.H. ilustruje stav, jaký je ve vyřizování této agendy. Pro ministry je většinou okrajová a ministerstvo nemá dostatečnou kapacitu pro její zvládání. Musí proto používat službu státního zastupitelství, které je ovšem orgánem žaloby a většinou se při posuzování podnětů chová podle toho. Předáváním věcí mezi ministerstvem a státním zastupitelstvím vznikají ztráty času. Zřejmá je ale i netečnost úředníků k osudům žadatelů o stížnost pro porušení zákona. Promítá se i do stanoviska nejvyššího státního zástupce a ministerstva k výše zmíněné stížnosti na průtahy: všichni udělali, co bylo třeba, k žádným průtahům nedošlo. Nad tím, že by Z.H. musel odpykat podruhé trest, kdyby mu nepomohla šťastná náhoda, se nikdo nepohoršuje. Řešení vidím v odebrání pravomoci podávat stížnosti pro porušení zákona z rukou ministra spravedlnosti a svěřit ji do rukou speciálního prokurátora, stojícího mimo soustavu státního zastupitelství, odpovědného za dohled nad zákonností trestního řízení. Tímto způsobem spravuje agendu stížností pro porušení zákona Rakousko.  Funkce veřejné žaloby a nápravy přehmatů v trestním řízení by měly být od sebe odděleny.

   

Žádné komentáře:

Okomentovat