úterý 2. června 2015

K OTÁZKÁM VYMÝVAČE MOZKŮ (OVM, ČT24) Z 31.5.2015

V protikladu k hysterii, kterou ve veřejném prostoru vyvolala rozhodnutí soudů ve věci Lukáše Nečesaného či Jany Nečasové-Nagyové & spol., bylo vystoupení předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy  v Otázkách Václava Moravce dne 31. května 2015 klidné a věcné, jak je ostatně u moudrého pana soudce obvyklé. Stejnou povahu měly také jeho úvahy o účelnosti ustavení soudcovské samosprávy, o problémech se srozumitelností práva a o kárném řízení. Ke cti moderátora musím přípustit, že se nepokusil vyvésti jej z rozvážné polohy k bulvárnosti.

Nicméně v přístupu Josefa Baxy k soudcovské samosprávě a kárnému řízení je díky jejich spojitosti skryto čertovo kopýtko možné odlišnosti pohledu zevnitř soudcovské komunity a zvenčí. V pořadu zmíněná obava ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ze „zapouzdření“ justice není lichá, neboť tento sklon se projevuje již dnes, a to právě v přístupu ke kárnému řízení.

Soudci ani státní zástupci neplanou nadšením při představě, že by se měl zostřit režim kárného řízení. Dali to dosti hlasitě najevo ve vyjádřeních k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství. Předsedkyně Soudcovské unie Daniela Zemanová považuje navrhované změny za nesystémové a hlavní problém současného systému spatřuje v nečinnosti kárných žalobců.

 Josef Baxa projevil se současným stavem kárného řízení uspokojení. Zejména oceňuje vyváženost kárných senátů, v nichž kromě soudců zasedají i příslušníci jiných právnických profesí. Pochlubil se i počty vyřízených kárných žalob v období od r.2008 do konce r.2014 a zmínil se, že mimo kárné řízení v daném období přibližně 30 soudců resignovalo na mandát, protože pochopili, že neunesou nároky profese. Kárných žalob na soudce bylo v uvedeném období podáno 173. Postih potkal jen 67 kárně obžalovaných, z toho jeden z nich přišel o talár. Kárným žalobám čelilo 54 státních zástupců. Postih dopadl jen na 33 provinilců, z nichž dva byli zbaveni funkce a v deseti případech se soud spokojil s pouhým projednáním věci. Tresty byly vesměs mírné až nicotné. Hlavní příčinou žalob byly průtahy v řízení. Nic nenasvědčuje tomu, že by panu předsedovi Nejvyššího správního soudu připadaly počty žalob a uložených postihů nedostatečné.

Z pohledu „zákazníků (či spíš obětí) justice“ a v poměru k počtu stížností, podávaných úřední cestou nebo sdělovaných veřejnosti prostřednictvím médií a zájmových občanských sdružení jsou ovšem uvedená čísla velmi nízká a ukládané tresty zanedbatelné: vždyť mnohé odmítnuté stížnosti se týkají poklesků, jež svými důsledky surově zasáhly do životů účastníků řízení a jejich rodin. Potíž je ale v tom, že souběh mantry o nezávislosti soudců a státních zástupců (často chápané jako svaté právo na svévoli) s neurčitou definicí kárného provinění a se stavovskou solidaritou kárných žalobců výrazně zužují okruh nepravostí, kvůli nimž jsou žalobci i kárný soud ochotni uvažovat o postihu provinilců.

Pro názornost se můžeme zamyslet z pohledu hypotetické možnosti kárného postihu odpovědných činitelů nad oběma kauzami, jež v posledních dnech pobouřily veřejnost: nad případem Lukáše Nečesaného a Jany Nečasové-Nagyové & spol.  Zákon o soudech a soudcích stanoví, že „kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů“.

S přihlédnutím k silnému mediálnímu ohlasu na vývoj v obou případech musíme připustit, že důvěra k justici přičiněním státní zástupkyně Lenky Faltusové, soudce Jiřího Vacka a soudkyně Heleny Králové  zcela určitě značně utrpěla. V případě posledně jmenované s odvoláním na zveřejněné názory autorit  musíme připustit i zpochybnění odbornosti.  Domněnka o naplnění skutkové podstaty kárného  provinění se zdá být důvodná. Žádného z možných kárných žalobců ale nenapadne, že by mohl podat kárnou žalobu, protože by okamžitě čelil nařčení, že nectí právo na názorovou nezávislost (právo na svévoli) ať již soudců či státní zástupkyně.

Známe ale případy procesních pochybení, účelové manipulace s důkazy či krácení práv účastníků řízení, u nichž o uplatnění práva na názorovou nezávislost nemůže být řeč.Ale i na takové nepravosti si účastníci řízení často stěžují. Namátkou uvádím několik příkladů nestejné důležitosti:
-          zadržení žádosti obžalovaného nadřízenému soudu o odnětí a přikázání věci, bez jejíhož projednání nemělo být v řízení pokračováno
-          připuštění průzračně křivého svědectví jako jediného usvědčujícího důkazu
-          dodatečná manipulace s důkazy ke škodě obviněného
-          odmítnutí významných důkazů ve prospěch obžalovaného
-          šestnáctiměsíční otálení s vyhověním příkazu Nejvyššího soudu ČR k zahájení řízení po zrušení rozsudku obecného soudu
-          nevyhovění žádosti odsouzeného o obnovu procesu z důvodu pravomocného odsouzení jiné osoby za stejný skutek
-          zapsání občana do výrokové věty rozsudku jako spolupachatele, ačkoli proti němu nebylo vedeno dokazování a v obžalobě o něm není zmínka
-          bezdůvodný zákaz pořizování zvukového záznamu při hlavním líčení
-          bezdůvodné lustrování přítomné veřejnosti při hlavním líčení
-          zjevná nevědomost soudce o obsahu projednávaného trestního spisu
-          veřejné urážení obžalovaných, obhájců a znalců při hlavním líčení
-          protiprávní uvalení nebo prodlužování vazby  
-          pohrdání právním názorem Nejvyššího nebo Ústavního soudu na konkrétní rozhodnutí obecných soudů.

Cesta k nespravedlivému rozsudku bývá dlážděna výše uvedenými zdánlivými drobnostmi. Oslovení kární žalobci je ale vesměs bagatelizují a vůči stěžovateli zaujímají pozici obrany hradu. Pokud by tyto poklesky byly obecně uznávány za naplnění skutkové podstaty kárného provinění, kárný soud by měl mnohem více práce. Je docela možné, že časem by nepřístojností ubylo, protože soudci a státní zástupci by si uvědomili, že lehkovážnost v přístupu k účastníkům řízení by pro ně mohla mít nepříjemné následky.


K důvodům varování před „zapouzdřením“ justice v případě ustavení soudcovské samosprávy jistě patří i  obavy z posílení snahy chránit soudce proti tlaku stížností zvenčí. Již dnes konstatovaná nechuť kárných žalobců žalovat by patrně dále vzrostla. Požadavek na ustavení soudcovské samosprávy se opírá o rozumné argumenty a stát by mu proto měl vyhovět. Jako obrana proti „zapouzdření“ by ale současně měla být zavedena všechna opatření k zpřísnění kárného řízení, obsažená v doprovodných novelách k návrhu zákona o státním zastupitelství. Ani to by ale nestačilo, protože jimi se neřeší pasivita kárných žalobců, svázaných stavovskou kolegialitou. Jako protiváha k samosprávě by proto měl být zřízen mimoresortní úřad dohledu nad justicí a státním zastupitelstvím s pravomocí prověřovat stížnosti a předkládat speciálnímu veřejnému žalobci návrhy na potrestání. Rozhodování o žalobách by ovšem zůstalo v rukou soudů.

Žádné komentáře:

Okomentovat